ĐỀ 7 I.TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Câu 1: Cho tứ giác ABCD. Số các vecto khác  0 có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng: A. 8 B. 6 C. 12 D. 4 Câu 2: Cho ABC đều có cạnh bằng a.    AB BC là: A. 2 a B. a C. a 2 D. 3 2 a Câu 3: Cho ABC có trọng tâm G , D là trung điểm của BC . Chọn câu đúng. A. GA DG  2   B. 1 2 AG GD    C. GA GD  2   D. 1 2 GA DG     Câu 4: Cho ba điểm phân biệt A B C , , . Đẳng thức nào sao đây đúng? A.      AB AC BC B.      CA BA BC C.      AB BC CA D.      AB CA CB Câu 5: Cho hai điểm phân biệt A B, . Điều kiện để I là trung điểm của AB là: A.      IA IB 0 B.    AI BI C.    IA IB D. IA IB  Câu 6: Cho ABC có trọng tâm G , I là trung điểm của BC . Chọn câu đúng. A.      GB GC GI 2 B.    GA GI 2 C.     1 3 IG IA D.      GB GC GA Câu 7: Cho ABC có A B C 3;5 , 1;2 , 5;2     . Tìm toạ độ trọng tâm G của ABC . A. G3;4 B. G4;0 C. G3;3 D. G 2;3 Câu 8: Cho ba điểm A B C   1;5 , 5;5 , 1;11     . Khẳng định nào sau đây là đúng? A.  AB và  AC không cùng phương B.  AB và  AC cùng phương C.  AC và  BC cùng phương D. A, B, C thẳng hàng Câu 9: Cho           a b 3; 4 , 1;2 . Toạ độ của vecto    a b là: A. 2;2 B. 4; 6  C. 4;6 D. 2; 2  Câu 10: Cho              a x b c x ;2 , 5;1 , ;7 .Vecto      c a b 2 3 nếu: A. 5 B. 15 C. 3 D. 15 II.TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1 (2 điểm): Trong mặt phẳng 0xy cho A B C     2;3 , 4; 5 , 1; 3     . a.Tìm toạ độ của điểm ' A đối xứng với A qua B . b.Tìm toạ độ điểm M sao cho        AM BM CM 2 4 0 . Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -14- Câu 2 (2 điểm):Cho 4 điểm A B C D , , , .Chứng minh rằng:          AB BC AD BC BD Câu 3 (1 điểm): Cho ABC với I J K , , lần lượt được xác định bởi:            1 2 , , 2 IB IC JC JA KA KB a.Phân tích  IK theo  AB và  AC. b.Chứng minh ba điểm I J K , , thẳng hàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B A D A A C A D D