2.2. Kiểm tra số nguyên tố - Tìm số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến 100 - vòng lặp for - Bài tập Javascript

 

Kiểm tra số nguyên tố
Tìm số nguyên tố


NỘI DUNG BÀI TẬP

   1. Thiết kế giao diện như hình 
   2. Ở Form 1 => Nhập 1 số bất kì => Nhấn nút kiểm tra =>  trả về dữ liệu cho biết đó có phải là số nguyên tố ko
   3. Ở Form 2 => Nhập từ số , đến số => Nhấn nút kiểm tra =>  trả về dữ liệu cho biết tất cả các số nguyên tố nằm trong khoảng đó


Nhận xét