Ma Phương 3X3

BÀI TẬP

1a. Thiết kế một html là 1 ma phương 3x3, trong đó mỗi ô là 1 text box nhập số từ 1 tới 9, như hình

  b. Viết 1 hàm fucntion CheckSum3Num(a,b,c,d)  - Hàm này trả về true false

         - trả về true nếu a + b + c = d

         - trả về false nếu a + b + c !=0

  c.       Có 1 button kiểm tra ma phương này thỏa mãn tổng các hàng , cột , đường chéo là 15 hay ko