1. removeEventListener trong Javascript

Ví dụ, bạn gán hành động validate form cho sự kiện submit của form, sau đó bạn không muốn validate nữa thì bạn sẽ có hai giải pháp. Một là bạn sẽ phải xóa đi đoạn code validate đó và hai là bạn chỉ cần sử dụng hàm removeEventListener() để xóa hành động validate.

Cú pháp:

1
object.removeEventListener("click", some_action);


Chính vì nó sẽ xóa một hành động cho nên bắt buộc phải biết tên hành động đó là gì, vì vậy ta sẽ đặt hành động nó trong một hàm để nhận diện.

Ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
// Lấy đối tượng
var object = document.getElementById("something");
 
// Hanh động validate
function do_validate()
{
// do something
}
 
// Thêm hành động vào sự kiện click
object.addEventListener("click", do_validate);
 
// Xóa hành động validate vào sự kiện click
object.removeEventListener("click", do_validate);

2. Ví dụ removeEventListener() trong Javascript

Vì hàm này khá đơn giản nên mình chỉ trình bày một ví dụ thôi nhé.

Ví dụ: Xây dựng một ứng dụng khi di chuyển chuột thì sẽ xuất hiện một dãy số ngẫu nhiên, nếu người dùng click vào button Stop Random thì sẽ dừng random dãy số đó.

Như vậy ta có hai thẻ HTML chính, thứ nhất là một div dùng để hiển thị dãy số ngẫu nhiên và thứ hai là một button dùng để để click Stop Random. Và dây là một số lưu ý trước khi làm bài:

  • Đề bài yêu cầu khi move chuột trên trang web nên ta sẽ thêm sự kiện mousemove cho thẻ <html>.
  • Dùng hàm addEventListener() để thêm sự kiện mousemove vào thẻ <html>
  • Dùng đối tượng Math.random() để lấy dãy số ngẫu nhiên
  • Dùng hàm removeEventListener() để xóa đi những hành động của sự kiện mousemove (xem bài sự kiện trong javascript).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<html>
    <body>
       
        <div id="result"></div>
        <input type="button" value="Stop Random" id="stop_random" />
         
        <script language="javascript">
            // Bước 1: Lấy các đối tượng
            var result = document.getElementById("result");
            var button = document.getElementById("stop_random");
            var html = document.getElementsByTagName("html")[0];
           
            // Bước 2: Định nghĩa hành động hiển thị dãy số random
            function do_random()
            {
                var randomString = Math.random();
                result.innerHTML = randomString;
            }
             
            // Bước 3: Thêm hành động do_random cho sự kiện mousemove thẻ <html>,
            html.addEventListener("mousemove", do_random);
           
            // Bước 4: Thêm sự kiện click cho button
            button.addEventListener("click", function(){
                // Xóa hành động do_random khỏi sự kiện mousemove
                html.removeEventListener("mousemove", do_random);
            });    
        </script>
    </body>
</html>

3. Lời kết

Hàm addEventListener() và removeEventListener() javascript sẽ không chạy ở một số trình duyệt, vì vậy bạn cần nâng cấp trình duyệt của mình lên phiên bản mới nhé.