1.3. Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript - Phần 1 - Cơ bản

   // 1.2. Hàm alert() - confirm() - prompt()
  show_alert();
  function show_alert()
  {
    // alert
    alert('Xin chào các bạn');

    //confirm
    let text = "Press a button!\nEither OK or Cancel.";
    if (confirm(text) == true) {
      console.log("You pressed OK :" + text);
    } else {
      console.log("You canceled :" + text);
    }

    //prompt
    var t = prompt("Nhập tên của bạn", '');
    console.log("r :" + t);
  }


1. Hàm alert() trong javascript

Hàm alert() có nhiệm vụ in một thông báo popup, nó có một tham số truyền vào và tham số này chính là nội dung ta muốn thông báo với người dùng.

Ví dụ: Viết chương trình khi click vào button thì xuất hiện một thông báo.

Bài này ta đã làm ở ví dụ bài tìm hiểu javascript là gì rồi nên mình sẽ viết lại hơi khác chút xíu, đó là mình sẽ dùng sự kiện onclick thay vì dùng hàm addEventListener như ở bài trước nhé.

Các bạn thấy, mình đã sử dụng hàm alert() trong sự kiện onclick, đây là cách code inline mà chúng ta đã học ở bài trước rồi nên mình không giải thích gì thêm.

<input type="button" onclick="alert('Xin chào các bạn')" value="Click Me"/>

Kết quả
2. Hàm confirm() trong javascript

Hàm confirm() cũng sẽ xuất hiện một thông báo popup nhưng nó có thêm hai sự lựa chọn là Yes và No, nếu người dùng chọn Yes thì nó trả về TRUE và ngược lại nếu chọn NO thì nó sẽ trả về FALSE. Nó cũng có một tham số truyền vào và tham số này chính là nội dung thông báo.

Ví dụ: Viết chương trình hiển thị thông báo xác nhận và dùng hàm alert() để hiển thị kết quả người dùng chọn.

Vì chúng ta chưa học hàm nên mình sẽ không viết dài dòng mà sẽ viết chạy trực tiếp khi load trang, nghĩa là khi trang web được chạy lên thì thông báo nó hiển thị luôn chứ không cần phải click vào button nhé.

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  let text = "Press a button!\nEither OK or Cancel.";
  if (confirm(text) == true) {
    text = "You pressed OK!";
  } else {
    text = "You canceled!";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
</script>


Kết quả

3. Hàm prompt() trong javascript

Hàm prompt() dùng để lấy thông tin từ người dùng, gồm có hai tham số truyền vào là nội dung thông báo và giá trị ban đầu. Nếu người dùng không nhập vào thì giá trị nó sẽ trả về là NULL

Ví dụ: Viết chương trìn lấy thông tin tên của người dùng

Ta sẽ khai báo biến lưu trữ kết quả và kết hợp sử dụng hàm alert() để thông báo kết quả người dùng nhập vào.

<script language="javascript">
    var t = prompt("Nhập tên của bạn", '');
    alert(t);
</script>

Kết quả


BÀI TẬP

1.a Viết trang HTML có 1 button có tên là "Sum x+y", khi nhấn vào, gọi function Sum_xy()

   b) Nội dung function Sum_xy() là :

         + Hiện prompt yêu cầu nhập x

         + Hiện prompt yêu cầu nhập y

         + Hiện alert thông báo "x= ... ;  y = .... ; Tổng x + y = ...." 

         + Hiện confirm hỏi "Bạn muốn làm tiếp 1 bài tính tổng tiếp theo nữa ko ?"

             - Nếu chọn không thì không làm gì kết thúc function 

             - Nếu chọn có thì chạy lại function 1 lần nữa
 Nhận xét