2.2. Tìm các ước của 1 số - tìm UCLN - Tìm BCNN (GCF and LCM) - Vòng lặp while - Bài tập javascript

 
Ước Chung Lớn Nhất
Bội Chung Nhỏ Nhất

UCLN:
BCNN:


Nhận xét