1. Console.log trong Javascript là gì?

Console.log là một hàm của Javascript, được sử dụng để debug / kiểm tra / xem giá trị của một biến trong Javascript. Công dụng của console.log là show ra giá trị của một biến, dù biến đó thuộc kiểu dữ lliệu gì đi nữa thì vẫn được hiển thị ở ô console trong hộp thoại Inspect Element.

2. Cú pháp console.log() trong javascript

Lệnh console.log() có cú pháp là console.log(value), trong đó value là một biến hoặc một giá trị mà bạn muốn in ra.

Ví dụ 1: console.log() một biến bình thường
1
2
var website = 'freetuts.net';
console.log(website);

Kết quả:Ví dụ 2: console.log() một mảng
1
2
var websites = ["a1", "a2", "a3", "a4"];
console.log(websites);
Ví dụ 3: console.log() một giá trị
1
console.log("Chào");
Ví dụ 4: console.log() một object
1
2
3
4
5
6
var info = {
    website : "a1.net",
    email : "a1@gmail.com",
    address : "Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk"
};
console.log(info);

Lời kết: Như vậy hàm console.log() sẽ in ra tất cả các giá trị của một biến nên bạn dễ dàng debug phải không nào. Mình thì rất hay sử dụng console.log để xem kết quả mà ajax trả về có đúng với dữ liệu mong muốn hay không.