Đề thi CNTT Phần 2 - Hệ điều hành - 20 câu hỏi từ câu 41-60




41. Cho biết thao tác nén thư mục :
41. Chọn lựa nào để ẩn hiện phần mở rộng tập tin
42. Cho biết thao tác sắp xếp tập tin, thư mục khi hiển thị ổ đĩa D: trên Windows Explorer theo tên ?
43. Chọn phát biểu đúng nhất về tập tin và thư mục:
44. Chọn biết thao tác gở bỏ một ứng dụng trong Hệ điều hành Windows 7 ?
45. Chọn phát biểu đúng về chức năng Run trong menu Start
46. Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
47. Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
48. Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
49. Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
50. Chọn phát biểu đúng nhất về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
51. Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
52. Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
53. Chọn phát biểu đúng về chương trình bảo vệ màn hình:
54. Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows
55. Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows
56. Chương trình Winzip thường được sử dụng để:
57. Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?
58. Bảng mã nào trong chương trình gõ tiếng Việt Unikey được sử dụng cho font chữ VNI-Times?
59. Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
60. Khi sử dụng kiểu gõ Telex để gõ dấu sắc ta dùng ký tự nào ?

 

Nhận xét