81. Phím tắt để cắt một đối tượng vào ClipBoard là:
82. Phím chức năng nào dùng để gọi trợ giúp trong Windows?
83. Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
84. Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
85. Tập tin có phần mở rộng là Doc / Docx là tập tin mặc định của ứng dụng:
86. Tập tin có phần mở rộng: XLS / XLSx là tập tin mặc định của ứng dụng
87. Tập tin nén thường có phần mở rộng mặc định là:
88. Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
89. Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
90. Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
91. Tên thư mục không thể chứa các ký tự
92. Tập tin có kiểu .txt dùng phần mềm nào để mở
93. Thao tác xem dung lượng của một tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?
94. Thư mục A có thể chứa:
95. Thư mục A có thể chứa:
96. Thư mục A có thể chứa:
97. Thư mục A có thể chứa:
98. Thiết bị nhập chuẩn trong máy vi tính
99. Thiết bị xuất chuẩn trong máy vi tính
100. Thư mục A có thể chứa: