Đề thi CNTT Phần 2 - Hệ điều hành - 20 câu hỏi từ câu 1-20
1. Chọn phát biểu đúng về màn hình desktop trong Windows
2. Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows
3. Chọn phát biểu đúng về thuộc tính ẩn ( Hidden ) của tập tin
4. Chọn phát biểu đúng về màn hình Desktop trong Windows
5. Chọn phát biểu đúng về thuộc tính ẩn ( Hidden ) của tập tin
6. Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin
7. Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin
8. Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin:
9. Chức năng nào có thể dùng để đóng và thoát một ứng dụng đang chạy trên Windows?
10. Chuỗi tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về được 3 file: "sayit.txt", "daya)doc" và "pay.mon"?
11. Chọn phát biểu đúng về trình soạn thảo Notepad
12. Chương trình nào của Windows dùng để quản lý các tập tin và thư mục:
13. Chương trình nào sau đây có thể sử dụng để giải nén tập tin, thư mục:
14. Chương trình nào sau đây có thể sử dụng để nén tập tin, thư mục:
15. Chọn phát biểu đúng về việc thay đổi độ phân giải màn hình trong windows
16. Công dụng của Shortcut trong Windows?
17. Chương trình nào sau đây không thể sử dụng để soạn thảo văn bản:
18. Chương trình Notepad thường được sử dụng để:
19. Công dụng của Windows Explorer dùng để:
20. Chương trình ứng dụng nào trên Windows dùng để nén tập tin, thư mục 

Nhận xét