Đề thi CNTT Phần 1 – Phần cứng - 20 câu hỏi từ câu 21-40 
21. Cho biết đâu là tên thiết bị mạng?
 
 
 
 
22. Cho số nhị phân 10001101, số thập phân tương đương là
 
 
 
 
23. Cho số ở hệ thập phân là 65, số ở hệ nhị phân tương đương là:
 
 
 
 
24. Cho số ở hệ thập phân là 47, số ở hệ nhị phân tương đương là:
 
 
 
 
25. Chương trình nào dưới đây dùng để soạn thảo văn bản?
 
 
 
 
26. Chọn câu thích hợp để phân biệt giữa phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hành
 
 
 
 
27. Chọn câu trả lời đúng nhất: USB là?
 
 
 
 
28. Chọn lựa nào đúng về các loại mạng máy tính?
 
 
 
 
29. Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì?
 
 
 
 
30. Chọn phát biểu đúng về Email?
 
 
 
 
31. Chức năng nào dưới đây có thể nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ?
 
 
 
 
32. Chương trình nào dưới đây dùng để tạo các file văn bản?
 
 
 
 
33. Công dụng của thư điện tử (Email) là gì?
 
 
 
 
34. CPU làm những công việc chủ yếu nào?
 
 
 
 
35. Dữ liệu là gì?
 
 
 
 
36. Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành?
 
 
 
 
37. Công Nghệ Thông Tin là gì?
 
 
 
 
38. Giá trị nhị phân 101111 chuyển sang hệ thập phân bằng
 
 
 
 
39. Hai thành phần quan trọng giúp hệ điều hành quản lý thông tin & dữ liệu trên máy tính
 
 
 
 
40. Hãy chỉ ra đơn vị lưu trữ của máy tính?
 
 
 
 

Nhận xét