Đề thi CNTT Phần 1 – Phần cứng - 20 câu hỏi từ câu 1-20
  


1. Bạn hiểu B-Virus là gì ?
 
 
 
 
2. Bạn hiểu Macro Virus là gì ?
 
 
 
 
3. Bảng mã ASCII mở rộng có bao nhiêu ký tự?
 
 
 
 

Binary là hệ đếm gì?

 
 
 
 
4. Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?
 
 
 
 
5. Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
 
 
 
 
6. Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ xử lý cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì
 
 
 
 
7. Bộ nhớ ROM (Read Only Memory) trên máy tính là:
 
 
 
 
8. Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắt từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
9. Bộ phận nào sau đây thuộc bộ nhớ trong?
 
 
 
 
10. Bộ xử lý trung tâm của máy tính là?
 
 
 
 
11. Các chức năng cơ bản của máy tính ?
 
 
 
 
12. Các thành phần cơ bản của máy tính ?
 
 
 
 
13. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :
 
 
 
 
14. Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?
 
 
 
 
15. Các đơn vị lưu trữ thông tin của máy tính là?
 
 
 
 
16. Cáp quang được làm bằng từ chất liệu gì?
 
 
 
 
17. Câu nào dưới đây không đúng?
 
 
 
 
18. Cấu trúc chính của máy tính gồm?
 
 
 
 
19. Câu nào sau đây sai?
 
 
 
 
20. Cho biết tên nào sau đây là tên hệ điều hành?
 
 
 
 

Nhận xét