ĐỀ 9 Câu 1: Khẳng định nào trong các khắng định sau là sai? A. a  3;5  và b  5;3  là hai vectơ đối nhau. B. a   4;0  và i  1;0  là hai vectơ ngược hướng. C. a  2;3  và b     2; 3  là hai vectơ đối nhau. D. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau. Câu 2: Cho tam giác ABC. Số các vectơ khác 0  có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tam giác bằng: A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 3: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Khi đó AB AC    bằng: A. a 2. B. a. C. 3 . 2 a D. 2 . a Câu 4: Cho      a b ( 2;1), (0;2). Tọa độ của    a b là: A. 2;3 . B. 2;3 . C. 2;1 . D.   2; 1 . Câu 5: Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện cần và đủ để O là trung điểm của đoạn thẳng AB là: A.   0.    OA OB B. AO OB  . C.  .   OA OB D.   0.    OA OB Câu 6: Cho 2 điểm A B 1;6 , 3;2   . Tọa độ trung điểm I của AB là: A. 2;2 . B. 4; 4 .   C. 1; 4 . D. 2;8 . Câu 7: Cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc tọa độ O, hai đỉnh A và B có tọa độ là A B 3;5 , 1;2   . Tọa độ của đỉnh C là: A. 2;7 . B. 1; 4 .   C.   3; 5 . D.   2; 7 . Câu 8: Cho hình bình hành ABCD. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? A. AC B  D .   B. AB CD   0.    C. AB AD AC   .    D. AB CB AC   .    Câu 9: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? A. OA OB OC OD    .     B. BC AB AC   .    C. AB AD AC   .    D. BA BC BO   2 .    Câu 10: Cho ba điểm phân biệt A, B,C. Đẳng thức nào sau đây là đúng? A. AB CA CB   .    B. AB BC CA   .    C. CA BA BC   .    D. AB AC BC   .    ----------- HẾT ---------- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -18- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D TỰ LUẬN Bài 1: Cho 4 điểm A,B,C, D. Chứng minh rằng:    .     AB CD AD CB Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A B C   4;1 , 2; 2 , 2; 4 .      Tìm tọa độ của: a. Đỉnh D của hình bình hành ABCD. b. Điểm E sao cho 2 4 . BE CE E   A    Bài 3: Cho tam giác ABC. Gọi I, J là điểm định bởi: IA IB J JC    2 , 3 2 0. A      a. Phân tích IJ  theo AB  và AC.  b. Chứng minh: IJ đi qua trọng tâm G của ABC.