81. Trong Word 2010, để chèn công thức toán học bạn sử dụng chức năng:
82. Trong Word 2010, để chèn một Textbox trong văn bản bạn sử dụng:
83. Trong Word 2010, để chọn khối toàn bộ nội dung văn bản. Bạn thực hiện:
84. Trong Word 2010, để chuyển sang trang giấy ngang bạn sử dụng:
85. Trong Word 2010, để sử dụng chức năng tìm và thay thế nội dung văn bản, bạn thực hiện:
86. Trong Word 2010, để chuyển đổi từ chữ thường sang chữ Hoa và ngược lại bạn sử dụng:
87. Trong Word 2010, để sử dụng Tab trong Table bạn sử dụng:
88. Trong Word 2010, để thiết lập Font chữ mặc định khi khởi động bạn sử dụng:
89. Trong Word 2010, để xác định khoảng cách và vị trí giữa các đoạn, bạn sử dụng:
90. Trong Word, công cụ "Format Painter" dùng để:
91. Trong Word, muốn chèn hình ảnh cho văn bản bạn thực hiện:
92. Trong Word, muốn chia cột cho văn bản bạn thực hiện:
93. Trong Word, muốn tạo chữ rơi cho văn bản bạn thực hiện:
94. Trong Word, muốn định dạng màu nền cho một đoạn văn bản bạn chọn:
95. Trong Word, muốn định dạng đường kẻ khung cho một đoạn văn bản bạn chọn:
96. Trong Word, phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ in nghiêng:
97. Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản:
98. Trong Word, để chèn một Textbox bạn sử dụng:
99. Trong Word, để hiển thị thanh thước bạn chọn:
100. Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, bạn thường dùng công cụ:
101. Trong Word, để mở 1 tập tin bạn dùng lệnh hay phím tắt nào sau đây:
102. Trong Word, để thay đổi hướng trang giấy in bạn chọn thẻ Page Layout - Page Setup rồi chọn lệnh:
103. Trong Word, phát biểu nào sau đây là sai: