Hóa học: Nước H2O;Axit Sunfuric H2SO4
Toán học: Phương trình bậc 2:ax2 + bx + c = 0
Tin học: Vòng lặp For, hạn chế sử dụng đệ quy
NỘI DUNG BẢI TẬP
1. Thiết kê nội dung như trên

Hướng dẫn css cơ bản
<style>
   .div_home{width: 80%;background-color: Azure;padding-left: 10px;padding-top: 1px;}
   .div_title{text-align: center;margin-top:10px;}
   .la_title{color: red;font-size: 26px;font-weight: bold;}
   
   .div_row{font-size: 22px; margin-top:15px;}
</style>


Kết quả chạy dúng