Hóa 8 Chương 1 Bài 2 Chất

 
Vật thể  => Chất

I. Chất tinh khiết
   1. Chất tinh khiết
      - Chất tinh khiết là chất không có lẫn chất khác
      - Chất tinh khiết có những tính chất nhất định.

           Ví dụ: Nước cất 
                      Nước cất có nhiệt độ sôi 100 dộ C, nhiệt độ đóng băng 0 độ C, khối lượng riêng 1000kg/m3

   2. Hỗn hợp : 
      - Hỗn hợp: là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.
       
            Ví dụ: Nước biển, nước khoáng, 

   3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp
       - Cách tách chất ra khỏi hỗn hợp: dựa vào sự khác nhau của tính chất vật lý.
       - Một số phương pháp tách chất, dựa vào tính chất vật lý của chất như: chưng cất, cô cạn, lọc …


Chưng cất : là một phương pháp tách dùng nhiệt để tách hỗn hợp đồng thể (dung dịch) của các chất lỏng, khí khác nhau thành các cấu tử riêng biệt, dựa vào độ bay hơi khác nhau sẽ đưa đến hóa chất tinh khiết hơn. 

Cô cạn dung dịch: là làm bay hơi hết nước trong dung dịch, giống như nước biển đem đi cô cạn thì còn lại muối ấy.

Lọc: sử dụng để tách chất rắn từ chất lỏng hoặc khí bằng cách sử dụng một phương tiện lọc cho phép chất lỏng đi qua, nhưng không phải chất rắn. 
Thí nghiệm :

  Khí Cacbonđioxit Canxi Hidroxit (nước vôi trong) → canxi cacbonat( kết tủa) + nước

         CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

     Hiện tượng :  Làm đục nước vôi trong do xuất hiện kết tủa trắng CaCO3 trong dung dịch

     Video :   https://youtu.be/iK0e1hE8pgw                   
Thí nghiệm :
    Khí Nitơ Nhóa lỏng ở -196oC, Oxy hóa lỏng ở  -183 oC có màu xanh nhạt
    Độ 0 tuyệt đối là -273,15°C (0K hay -459,67°F)  


            
-273,15°C --- Nitơ đóng băng --- -210°C --- Nitơ lỏng --- -196oC --- Nitơ khí --- +oC

    Video https://www.youtube.com/watch?v=huXcSshZA4I0. Đường , nước đường, rượu (cồn), nước cất, nước tự nhiên, nước chanh , muốn ăn, sữa tươi, sắt, gang. Đâu là chất . đâu là hỗn hợp

 


Nhận xét