Hóa 8 Chương 1 Bài 1,2 Chất

 

0. Hoá học là gì?
    Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất.
    Ứng dụng - Cách học ? 

1. Vật thể - Chất
    - Tất cả những gì thấy được, kể cả bản thân cơ thể mỗi chúng ta là vật thể.

          - Vật thể tự nhiên => Chất 
                 VD: Cây mía => đường, nước, xenlulozơ

          - Vật thể nhân tạo => Vật liệu => Chất.
                Ví dụ : Cái bàn => Gỗ => Xenlulozơ, ...


2. Tính chất của chất

   - Tính chất vật lí: Trạng thái (rắn, lỏng, khí), màu, mùi vị, tính tan, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi,…
   - Tính chất hóa học: là khả năng biến đổi thành chất khác.

    - Các cách nhận biết:
         + Quan sát: giúp nhận ra tính chất bên ngoài như màu sắc, trạng thái.
         + Dùng dụng cụ đo: xác định nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng,..
         + Làm thí nghiệm: xác định tính tan, dẫn điện, dẫn nhiệt,…

3. Chất tinh khiết
   1. Chất tinh khiết
      - Chất tinh khiết: là chất không có lẫn chất khác
      - Chất tinh khiết có những tính chất nhất định.

           Ví dụ: Nước cất 
                      Nước cất có nhiệt độ sôi 100 dộ C, nhiệt độ đóng băng 0 độ C, khối lượng riêng 1000kg/m3

   2. Hỗn hợp : 
      - Hỗn hợp: là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.
       
            Ví dụ: Nước biển, nước khoáng, 

   3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp
       - Cách tách chất ra khỏi hỗn hợp: dựa vào sự khác nhau của tính chất vật lý.
       - Một số phương pháp tách chất, dựa vào tính chất vật lý của chất như: chưng cất, cô cạn, lọc …

Chưng cất : là một phương pháp tách dùng nhiệt để tách hỗn hợp đồng thể (dung dịch) của các chất lỏng, khí khác nhau thành các cấu tử riêng biệt, dựa vào độ bay hơi khác nhau sẽ đưa đến hóa chất tinh khiết hơn. 

Cô cạn dung dịch: là làm bay hơi hết nước trong dung dịch, giống như nước biển đem đi cô cạn thì còn lại muối ấy.

Lọc: sử dụng để tách chất rắn từ chất lỏng hoặc khí bằng cách sử dụng một phương tiện lọc cho phép chất lỏng đi qua, nhưng không phải chất rắn. 


Thí nghiệm :

  Khí Cacbonđioxit Canxi Hidroxit (nước vôi trong) → canxi cacbonat( kết tủa) + nước

         CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

     Hiện tượng :  Làm đục nước vôi trong do xuất hiện kết tủa trắng CaCO3 trong dung dịch
     Video :   https://youtu.be/iK0e1hE8pgw                   
Thí nghiệm :
    Khí nitơ hóa lỏng ở -196oC, Oxy hóa lỏng ở  -183 oC có màu xanh nhạt
    Độ 0 tuyệt đối là -273,15°C (0K hay -459,67°F)  


            
-273,15°C --- Nitơ đóng băng --- -210°C --- Nitơ lỏng --- -196oC --- Nitơ khí --- +oC

    Video https://www.youtube.com/watch?v=huXcSshZA4I

    Làm thế nào để tách riêng được khí oxi và khí nitơ từ không khí ?

    + Hạ thấp nhiệt độ xuống -200oC để hóa lỏng không khí.
    + Sau đó nâng nhiệt độ của không khí lỏng lên đến -196oC
        => Nitơ lỏng sôi và bay lên trước, còn oxi lỏng đến - 183oC mới sôi, tách riêng được hai khí.


Nhận xét