Hình 8 chương 1 Bài 3A Hình thang cân

 

1. Định nghĩa
    Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhauNhận xét