41. Trong Powerpoint 2010, phím nóng Shift+F5 dùng để:
42. Trong Powerpoint cho biết phím tắt để trình chiếu bắt đầu từ slide hiện hành là:
43. Trong Powerpoint có những dạng hiển thị nào sau đây:
44. Trong Powerpoint có thể tạo một bản trình diễn trắng từ File – New, sau đó chọn:
45. Trong Powerpoint in ấn ta dùng chức năng:
46. Trong Powerpoint có thể tạo nhiều hiệu ứng cho 1 đối tượng:
47. Trong Powerpoint mỗi trang trình diễn được gọi là:
48. Trong Powerpoint muốn chèn 1 shape ta chọn lệnh nào?
49. Trong Powerpoint muốn chèn một chú thích trên slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây:
50. Trong Powerpoint muốn chèn một lưu đồ vào slide, ta thực hiện chức năng nào sau đây:
51. Trong Powerpoint muốn chèn thêm một bài nhạc vào slide ta thực hiện lệnh nào
52. Trong Powerpoint muốn gõ dữ liệu vào Slide ta làm ra sao :
53. Trong Powerpoint muốn chèn thêm WordArt (chữ nghệ thuật):
54. Trong Powerpoint muốn thêm 1 slide ta bấm tổ hợp phím nào:?
55. Trong Powerpoint muốn xóa một slide, ta dùng lệnh nào sau đây:
56. Khi muốn thiết lập thêm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…), bạn sử dụng lựa chọn nào?
57. Chọn phát biểu sai:
58. Thao tác chọn File - Close dùng để
59. Loại hiệu ứng “Entrance” dùng để:

60. Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho từng Slide ta dùng lệnh nào sau đây: