Đề thi CNTT Phần 5 - PowerPoint - câu 21-40
21. Muốn dùng một hình ảnh nào đó trong đĩa làm nền cho các Slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Design - Background Styles - Format Background - Fill ta chọn:
22. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa ngay sau khi khởi động Powerpoint ta nhấn tổ hợp phím?
23. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím
24. Muốn xóa một slide khỏi File ta phải:
25. Muốn xóa Slide hiện thời ra khỏi tập tin Powerpoint đang thiết kế ta thực hiện thao tác
26. Phần mở rộng của bài trình chiếu PowerPoint 2010 là:
27. Nút này có chức năng gì :
28. PowerPoint có thể làm những gì?
29. Tại một Slide hiện hành ta bấm phím delete (trên bàn phím) lệnh này sẽ:
30. Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?
31. Trên 1 slide có tối đa bao nhiêu hiệu ứng Transition
32. Trong cửa sổ Animation Pane. Muốn xóa bỏ hiệu ứng cho đối tượng trong Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?
33. Trong Powerpoint 2010 muốn chèn các Slide từ 1 tập tin khác vào tập tin đang mở, ta dùng lệnh nào sau đây:
34. Trong Powerpoint 2010 muốn chèn một công thức toán học vào slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây:
35. Trong Powerpoint 2010, chức năng Home - Slides - Layout dùng để:
36. Trong Powerpoint 2010, có thể ẩn đi 1 Slide trong khi trình chiếu được không?
37. Trong Powerpoint 2010, hiệu ứng Exit là hiệu ứng:
38. Trong Powerpoint 2010, hiệu ứng Transition là:
39. Trong Powerpoint 2010, muốn tạo ra 1 slide mới ta dùng lệnh nào trong thẻ Home - Slides :
40. Trong Powerpoint 2010, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn của đối tượng. Ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:


Nhận xét