TRƯỜNG THPT THANH MIỆN TỔ TOÁN- TIN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1 MÔN TOÁN LỚP 12 - NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian làm bài: 45phút (không kể thời gian phát đề) UMÃ ĐỀU: 101 Câu 1. Cho hàm số y fx = ( ) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 3). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (− +∞ 1; ). C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1;1) . D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;1). Câu 2. Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 2 yx x x =+ −− 3 97 trên đoạn [−4;3] . A. 33. B. 2 . C. 8 . D. −8 . Câu 3. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 1 2 x y x − = + . A. x = −2. B. x =1. C. y =1. D. x = 2 . Câu 4. Cho hàm số 4 3 1 x y x + = − . Số tiệm cận của đồ thị hàm số là A. 3. B. 2 . C. 0 . D. 1. Câu 5. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên A. 2 5 2 x y x − = − . B. 2 3 2 x y x − = + . C. 3 2 x y x + = − . D. 2 1 2 x y x − = − . Câu 6. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 3 22 y x mx m x =− + + 2 2 đạt cực tiểu tại x =1 A. m =1. B. m = 3 . C. m m =∨ = 1 3. D. m = −1. Câu 7. Cho hàm số 4 2 y ax bx c =++ như hình vẽ dưới đây Dấu của a , b và c là A. a < 0 ,b < 0 , c < 0 . B. a > 0 ,b < 0 , c < 0 . C. a < 0 ,b > 0, c < 0 . D. a > 0 ,b < 0 , c < 0 . Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng y m = 2 cắt đồ thị hàm số 4 2 yx x = − 2 tại 6 điểm phân biệt. A. −< < 1 0 m . B. 0 1 < < m . C. 1 0 2 < < m . D. −≤ ≤ 1 1 m . Câu 9. Cho hàm số 4 2 yx x =+ + 2 1 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M (1;4) là: A. y x = − 8 4 . B. y x = + 8 4 . C. y x =− + 8 12 . D. y x = + 3 . Câu 10. Cho hàm số 3 yx x =−+ 2 1. Tìm tất cả các điểm M thuộc đồ thị hàm số sao cho khoảng cách từ M đến trục tung bằng 1. A. M (2; 1− ) . B. M (1; 0) hoặc M (−1; 2) . C. M (1; 0) . D. M (0; 1) hoặc M (2; 1− ) . Câu 11. Cho đồ thị hàm số y fx = ( ) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y fx = ( ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A.(−2; 2) . B.(−∞; 0). C.(0; 2) . D.(2; + ∞) . Câu 12. Cho hàm số 4 2 y mx m x =−++ (2 1) 1. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có duy nhất một điểm cực đại? A. 1 0. 2 −≤ ≤ m B. 1 . 2 m ≥ − C. 1 0. 2 −≤ < m D. 1 . 2 m ≤ − Câu 13. Cho hàm số y fx = ( ) có đạo hàm 2019 3 4 fx x x x x ′( ) ( 1)( 2) ( 3) ( 5) =+ − − + . Hỏi hàm số y fx = ( ) có mấy điểm cực trị? A. 2. B. 3. C.4. D. 5. Câu 14. Cho hàm số 4 2 yx x =− + 2 3 . Khẳng định nào sau đây là đúng? A.Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị. C. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị. Câu 15. Đồ thị hàm số 2 2 2 1 x y x + = − có tất cả các đường tiệm cận là: A. x x = = − 1; 1 B. y x = = 0; 1 C. y x = = ± 1; 1 D. y x = = ± 0; 1 Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số 3 2 y x mx m   3 có hai điểm cực trị tại B và C, sao cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, biết điểm A( 1;3)  . A. m 1. B. m 1 hoặc 3 . 2 m   C. m  0 hoặc 3 2 m   . D. m  0 . Câu 17. Cho hàm số 1 3 2 3 1 3 yxx = ++ có đồ thị ( ) C . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( ) C tại điểm có hoành độ 0 x là nghiệm của phương trình // 0 f x( ) 0. = A. y x =− − 9 46. B. y x = − 27 44. C. y x =− − 27 62. D. y x =− − 9 8 Câu 18. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số nào sau đây cách gốc tọa độ một khoảng nhỏ nhất ? A. 2 1 3 x y x − = + . B. 1 1 x y x − = + . C. 3 2 yx x =−− 232. D. 3 yx x =− + − 3 2 . Câu 19. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? A. 2 2 yx x = +− ( 1) 3 . B. 2 y xx = +1. C. 1 y x . x = − D. y x = tan . Câu 20. Cho hàm số 2 4 1 2 1 x y x − = + . Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 1 . 2 x = − C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 2. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 1 . 2 y = − Câu 21. Giá trị lớn nhất của hàm số yx x =+ + sin 3 cos 4 trên đoạn [0; ] π là bao nhiêu ? A. 5 3. + B. 4 3. + C. 6. D. 3. Câu 22. Gọi M và N là giao điểm của đường cong 7 6 2 x y x + = − và đường thẳng y x = + 2 . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn MN bằng bao nhiêu? A. 7. B. 3. C. 7 . 2 − D. 7 . 2 Câu 23. Đồ thị của hàm số 1 1 x y x + = − là đường cong nào sau đây? A. B. C. D. Câu 24. Hệ số góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 4 2 yx x =− − + 2 1 tại điểm A(1; 2− )là: A. k = 4 B. k = 8 C. k = −8 D. k = −6 . Câu 25. Bạn A có một đoạn dây dài 20m . Bạn chia đoạn dây thành hai phần. Phần đầu uốn thành một tam giác đều. Phần còn lại uốn thành một hình vuông. Hỏi phần đầu bằng bao nhiêu mét để tổng diện tích hai hình là nhỏ nhất. A. ( ) 80 . 4 3 m + B. ( ) 180 . 9 43 m + C. ( ) 180 . 13 m D. ( ) 180 . 9 23 m + ----------- HẾT ----------- ĐÁP ÁN MÃ 101 1C 2C 3A 4B 5D 6A 7C 8C 9A 10B 11C 12B 13B 14A 15B 16B 17D 18B 19B 20A 21C 22D 23A 24C 25B MÃ 103 1B 2D 3A 4B 5B 6B 7B 8C 9D 10A 11A 12B 13C 14C 15A 16C 17B 18D 19A 20C 21A 22C 23B 24C 25B MÃ 105 1A 2C 3D 4A 5C 6B 7B 8C 9B 10B 11C 12B 13B 14D 15B 16B 17C 18C 19A 20B 21D 22A 23C 24C 25A MÃ 107 1D 2C 3B 4B 5C 6C 7A 8C 9C 10A 11B 12D 13C 14A 15B 16B 17B 18B 19D 20B 21B 22A 23C 24A 25A