1/4 - Mã đề 100 - https://toanmath.com/ Họ và tên học sinh :..................................................... Lớp : ................... Trả lời: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Câu 1. Cho hàm số y fx = ( ) liên tục trên đoạn [a b; ]. Mệnh đề nào dưới đây sai? A. ( ) d d ( ) a b b a fx x fx x = − ∫ ∫ . B. ( ) d d ( ) b b a a fx x ft t = ∫ ∫ . C. d ( ) b a kx k a b = − ∫ , ∀ ∈k  . D. ( ) ddd ( ) ( ) b cb a ac fx x fx x fx x = + ∫∫∫ , ∀ ∈c ab ( ; ). Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số fx x x ( ) = − sin 2 là A. 2 1 cos 2 2 2 x + +x C . B. 2 1 cos 2 2 x xC + + . C. 2 cos 2 2 x + +x C . D. 2 1 cos 2 2 2 x − +x C . Câu 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của của hàm số y x = cos ? A. y x = sin . B. y x = tan . C. y x = cot . D. y x = −sin . Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai ? A.   fx fx x fx x fx x 12 1 2 ( ) +=+ ( ) ddd ( ) ( ) ∫ ∫∫   . B. kf x x k f x x ( ) d d = ( ) ∫ ∫ ( k là hằng số và k ≠ 0 ). C. Nếu f x x Fx C ( ) d = + ( ) ∫ thì f u u Fu C ( ) d = + ( ) ∫ . D. Nếu F x( ) và G x( ) đều là nguyên hàm của hàm số f x( ) thì Fx Gx ( ) = ( ). Câu 5. Tính 1 3 1 0 d x e x + ∫ bằng A. . 4 e e . B. . 3 e e . C.   1 4 3 e e . D. .   1 4 3 e e . Câu 6. Gọi S là diện tích miền hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên. Công thức tính S là SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC (Đề thi có 04 trang) BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CHƯƠNG 3 NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN TOÁN GIẢI TÍCH – Khối lớp 12 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề 100 2/4 - Mã đề 100 - https://toanmath.com/ A. ( ) ( ) 1 2 1 1 S fx x fx x d d − = − ∫ ∫ . B. ( ) ( ) 1 2 1 1 S fx x fx x d d − = + ∫ ∫ . C. ( ) 2 1 S fx xd − = ∫ . D. ( ) 2 1 S fx xd − = −∫ . Câu 7. Cho hàm số y fx = ( ) liên tục và có đồ thị như hình bên. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho và trục Ox . Quay hình phẳng D quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích V được xác định theo công thức A. ( ( )) 3 2 1 1 d 3 V fx x = ∫ . B. ( ( )) 3 2 2 1 V fx x = π d ∫ . C. ( ( )) 3 2 1 V fx x = π d ∫ . D. ( ( )) 3 2 1 V fx x = d ∫ . Câu 8. Tính tích phân 4 2 0 I xdx tan π = ∫ . A. I = ln 2 . B. 12 I π = . C. I = 2 . D. 1 4 I π = − . Câu 9. Cho hàm số f x( ) xác định trên K . Khẳng định nào sau đây sai? A. Nếu hàm F x( ) là một nguyên hàm của f x( ) trên K thì với mỗi hằng số C , hàm số Gx Fx C ( ) = + ( ) cũng là một nguyên hàm của f x( ) trên K . B. Hàm số F x( ) được gọi là nguyên hàm của f x( ) trên K nếu Fx fx ′( ) = ( ) với mọi x K ∈ C. Nếu hàm F x( ) là một nguyên hàm của f x( ) trên K thì hàm số F x (− ) cũng là một nguyên hàm của f x( ) trên K . D. Nếu f x( ) liên tục trên K thì nó có nguyên hàm trên K. Câu 10. Cho hai hàm số y f x y gx = = ( ), ( ) liên tục trên đoạn [a b; ]. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đó và các đường thẳng x ax b = = ; được tính theo công thức A. ( ) ( ) d b a S f x gx x = − ∫ . B. ( ) ( ) d b a S f x gx x = −   ∫  . C. ( ) ( ) d b a S gx f x x = −   ∫  . D. ( ) ( ) d b a S f x gx x = −   ∫  . Câu 11. Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của hàm số ( ) 5 fx x () 3 1 = + ? A. ( ) ( ) 6 3 1 8 18 x F x + = + . B. ( ) ( ) 6 3 1 18 x F x + = . C. ( ) ( ) 6 3 1 6 x F x + = . D. ( ) ( ) 6 3 1 2 18 x F x + = − . 3/4 - Mã đề 100 - https://toanmath.com/ Câu 12. Cho hàm số f x( ) và F x( ) liên tục trên  thỏa Fx fx ′( ) = ( ) , ∀ ∈x  . Tính ( ) 1 0 fx xd ∫ biết F (0 2 ) = − và F (1 5 ) = . A. ( ) 1 0 fx xd 3 = − ∫ . B. ( ) 1 0 fx xd 3 = ∫ . C. ( ) 1 0 fx xd 7 = ∫ . D. ( ) 1 0 fx xd 1 = ∫ . Câu 13. Cho hai số thực a < b tùy ý, F x( ) là một nguyên hàm của hàm số f x( ) trên tập  . Mệnh đề nào dưới đây là đúng? A. ( ) d ( ) ( ) b a f x x Fa Fb = − ∫ . B. ( ) d ( ) ( ) b a f x x Fb Fa = + ∫ . C. ( ) d ( ) ( ) b a fx x fb fa = − ∫ . D. ( ) d ( ) ( ) b a f x x Fb Fa = − ∫ . Câu 14. Cho hàm số y fx = ( ) liên tục trên [a b; ]. Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đường cong y fx = ( ) , trục hoành và các đường thẳng x a = , x b = được xác định bởi công thức nào sau đây? A. ( ) d b a S fx x = ∫ . B. ( ) d b a S fx x = ∫ . C. ( ) d b a S fx x = ∫ . D. ( ) d a b S fx x = ∫ . Câu 15. Giá trị nào của b để ( ) 1 2 6d 0 − = ∫ b x x ? A. b = 0 hoặc b =1. B. b = 0 hoặc b = 3 . C. b =1hoặc b = 5 . D. b = 5 hoặc b = 0 . Câu 16. Cho ( ) 0 2 fx xd 3 − = ∫ . Tính tích phân ( ) 0 2 I fx x 3 1d − = −   ∫   . A. 8 . B. −11. C. 11. D. 7 . Câu 17. Biết f x( )là hàm liên tục trên  và ( ) 9 0 f x dx = 9. ∫ Khi đó giá trị của ( ) 4 1 f x dx 3 3 − ∫ là A. 24 . B. 3 . C. 0 . D. 27 . Câu 18. Cho chuyển động xác định bởi phương trình 3 2 St t t =− − 3 9, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu. A. 12m/s. B. −12m/s . C. −21m/s. D. −12m/ 2 s . Câu 19. Cho hình phẳng (H ) giới hạn bởi các đường y x = , x = 0 , x =1 và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh bởi hình (H ) quay quanh trục Ox . A. π . B. π 3 . C. π . D. π 2 . Câu 20. Cho tích phân 2 0 I x xdx cos π = ∫ và 2 u x dv xdx = = , cos . Khẳng định nào sau đây đúng? 4/4 - Mã đề 100 - https://toanmath.com/ A. 2 0 sin s n 0 I x x x xdx 2 i π π = + ∫ . B. 2 0 sin s n 0 I x x x xdx i π π = − ∫ . C. 2 0 sin s n 0 I x x x xdx i π π = + ∫ . D. 2 0 sin s n 0 I x x x xdx 2 i π π = − ∫ . Câu 21. Chướng ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3m . Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng AB = 2 m . Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một hình tam giác vuông cong ACE với AC = 4 m , CE = 3m và cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1m (xem hình minh họa bên). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó. A. 3 10 m . B. 3 9,3m . C. 3 10,5m . D. 3 9,5m . Câu 22. Biết 2 2 1 d 2 35 3 91 x x ab c x x =+ + + − ∫ với a , b , c là các số hữu tỷ, tính P a bc = + +− 2 7 . A. −2 . B. 1 9 − . C. 67 27 . D. 86 27 . Câu 23. Cho 1 0 2 3 d ln 2 2 x xa b x + = + − ∫ ( a và b là các số nguyên). Khi đó giá trị của a là A. 7 . B. −7 . C. 5 . D. −5 . Câu 24. Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn 1 0 1 (1) 1, ( ) 5 f xf x dx = = ∫ và [ ] 1 2 0 9 '( ) 5 f x dx = ∫ . Tính tích phân 1 0 I f x dx = ( ) ∫ A. 1 4 I = . B. 1 5 I = . C. 4 5 I = . D. 3 4 I = . Câu 25. Tại một cửa hàng kinh doanh quần áo A sinh ra doanh thu với tốc độ R’(t)=7250-18t2 (triệu/năm) sau t năm. Chi phí kinh doanh của cửa hàng tăng với tốc độ C’(t)=3620+12t2 (triệu/năm). Hỏi sau bao nhiêu năm lợi nhuận của cửa hàng bắt đầu giảm và lợi nhuận sinh ra trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? A. 12 năm, 26160 triệu đồng. B. 11 năm, 26510 triệu đồng. C. 10 năm, 26200 triệu đồng. D. 9 năm, 25290 triệu đồng. ------ HẾT ------ 1 SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC (Không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3 MÔN TOÁN GIẢI TÍCH – Khối lớp 12 Thời gian làm bài : 45 phút Tổng câu trắc nghiệm: 25. 106 103 101 102 104 105 107 100 1 C A B C D A C C 2 A A B D B C B A 3 D D D A A C C A 4 C B B D D A D D 5 B A C D A A A C 6 A B A A B A D A 7 A C C C C A A C 8 A B A B A C D D 9 B B D A A B A C 10 B B D D B D C A 11 C A D A D A B C 12 A B A D C D B C 13 C B B D D D B D 14 A C D D A D A C 15 A A A B C B A C 16 C B A B C C B D 17 B C C A C B D B 18 C B D B A C A B 19 C D D A B C A D 20 D D D D C A D D 21 B A B B B D A B 22 B D D B B A B B 23 A C B D B B D A 24 A D A D D A C A 25 C D A C A D D B