Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi

 


Trang 1 THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 TỔ TOÁN MÔN: TOÁN (GIẢI TÍCH KHỐI 12 - CHƯƠNG I) Thời gian làm bài: 45 phút (Trắc nghiệm 25 câu - gồm 04 trang) Số báo danh: ……………………………………………… Số câu đúng: .………… Điểm: ………… (Tô tròn vào phương án ứng với mỗi câu trả lời đúng trong bảng sau) 1 6 11 16 21 2 7 12 17 22 3 8 13 18 23 4 9 14 19 24 5 10 15 20 25 Câu 1. Cho hàm số y f x    có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ? A. 0;3 . B. 0; .  C.3;0 . D. 1;1 . Câu 2. Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên  ? A. 1 . 2 x y x    B. 3 y x x    . C. 2 1. 1 x y x    D. 3 y x x  3 . Câu 3. Cho hàm số y f x    có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 4. Cho hàm số   3 2 y ax bx cx d a      0 có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đạt cực đại tại A. 2. B. 2. C. 1. D. 1. Trang 2 Câu 5. Cho hàm số y f x    liên tục trên đoạn 2;2 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 2;2. Tính M m  . A. 4. B. 3. C. 5. D. 5. Câu 6. Đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2 1 1 x y x    lần lượt là A. y  2 ; x 1. B. y  2 ; x  1. C. x  2 ; y 1. D. x  2 ; y  1. Câu 7. Đồ thị bên là của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? A. 2. 1 x y x    B. 3 y x x    3 1. C. 4 2 y x x    1. D. 4 2 y x x   1. Câu 8. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số 3 y x  1 và y x  1. A. 1. B. 2. C. 0. D. 3. Câu 9. Cho hàm số y f x    có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình f x 1 bằng A. 3. B. 2. C. 4. D. 0. Câu 10. Cho hàm số 3 y x x  3 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau A. Hàm số đồng biến trên  . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ;1 . C. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;. D. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;1 . Câu 11. Cho hàm số 3 2 y x x   3 . Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng A. 0. B. 2. C. 4. D. 4. Câu 12. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất mcủa hàm số 4 2 y x x    8 3 trên đoạn 1;1 . A. M m     3; 13. B. M m    3; 4. C. M m     3; 4 . D. M m    3; 13 Trang 3 Câu 13. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2 4 x y x x   là A. x  0. B. x  4. C. x  0 ; x  4. D. x  4. Câu 14. Đồ thị hàm số 2 1 1 x y x    là đồ thị nào trong các đồ thị dưới đây ? A. B. C. D. Câu 15. Cho hàm số y f x    có đồ thị y f x  '  là một hàm bậc 3 như hình bên. Hỏi hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ? A. 0;1 . B. 1; .  C. 2;0 . D.  ; 2 . Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số   4 2 y x m x     1 1 có ba điểm cực trị. A. m 1. B. m 1. C. m 1. D. m 1. Câu 17. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 5 y x x   tại điểm có hoành độ x 1. A. y x  4 . B. y x  4 . C. y x   4 4. D. y x    4 4. Câu 18. Cho hàm số y f x    xác định trên  có bảng biến thiên như hình bên. Số tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn 20;20 để hàm số mx 16 y x m    nghịch biến trên khoảng ; 8. A. 11. B. 12. C. 14. D. 13. Trang 4 Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số   1 3 2 2 4 3 3 y x mx m x      đạt cực đại tại x  3. A. m  1. B. m  3. C. m  5. D. m 1. Câu 21. Cho hàm số mx 1 y x m    thỏa mãn điều kiện 1;2 8 9 Max y  . Chọn khẳng định đúng. A. 2 4  m . B. 0 2.  m C. 4 6.  m D. 6 8.  m Câu 22. Cho hàm số 4 2 y x x   2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình 4 2 x x m   2 có 4 nghiệm phân biệt. A. m  2. B.    2 0. m C. 0 2.  m D. m  2. Câu 23. Cho hàm số y f x    có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số y f x   3 2  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ? A. 1 1; . 2           B. 3 0; . 2           C. 1 5 ; . 2 2           D. 2;3 . Câu 24. Cho hàm số y f x    có đạo hàm trên  và có bảng xét dấu y ' như sau. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn 5;5 để hàm số   2 y f x x m    2 có 5 điểm cực trị. A. 4. B. 3. C. 5. D. 6 Câu 25. Có hai nhà máy A và B nằm cùng một phía với bờ sông và lần lượt cách bờ sông một khoảng AH km  2 và BK km  6 (Hình vẽ bên). Cần phải đặt nhà máy C trên bờ sông và cách H một khoảng bằng bao nhiêu để tổng quảng đường đi từ nhà máy A đến C và từ C về B là ngắn nhất ? Biết khoảng cách HK km 12 . A. 5 . km B. 6 . km C. 4 . km D. 3 . km --------------- HẾT --------------- Trang 5 BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 1 1.A 2.D 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.D 9.B 10.C 11.A 12.B 13.D 14.B 15.D 16.A 17.C 18.B 19.D 20.C 21.A 22.C 23.B 24.A 25.D 1 6 11 16 21 2 7 12 17 22 3 8 13 18 23 4 9 14 19 24 5 10 15 20 25 

Nhận xét