Đề kiểm tra Đại số 10 - Chương 4 - Năm 2017 2018 - Đề 6

 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ LỚP 10 Thời gian: 45 phút Câu 1. : Điều kiện để bất phương trình 2 1 1 2 x x x    có nghĩa là A. x     1; \ 0, 2    B. x    1;  C. x     1; \ 2    D. x    1; \ 0    Câu 2. Cho bảng xét dấu x  2 3  f x   0  0  Hỏi bảng xét dấu trên của tam thức nào sau đây: A. 2 f x x x ( ) 5 6     B. 2 f x x x ( ) 5 6    C. 2 f x x x ( ) 5 6    D. 2 f x x x ( ) 5 6     Câu 3. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x  5 0 ? A.   2    x x 5 0 . B. x x    5 5 0   . C.     2 x x    1 5 0 . D. x x    5 5 0   . Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai? A. ac bc    a b . c  0 B. a b c d        ac bd . C. a b c d          a c b d D. 0 0 a b c d        a b d c   . Câu 5. Cho tam thức bậc hai   2 f x a x bx c a     . ( 0) có biệt thức 2    b ac 4 . Chọn khẳng định đúng: A. Nếu   0 thì a f x x R . ( ) 0,    B. Nếu   0 thì a f x x R . ( ) 0,    C. Nếu   0 thì a f x x R . ( ) 0,    D. Nếu   0 thì a f x x R . ( ) 0,    Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình 2 x x    4 3 0 là A.      ; 3 1;      B.   3; 1 C.      ; 1 3;      D.     3; 1   Câu 7. Tìm m để pt 2 x x m    2 0 có 2 nghiệm pb. A. m>1 B. m< 4 C. m<1 D. m>4 Câu 8. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất f x x      3 không âm A.  ; 3. B.   3; . C. ( ; 3)   D.   3;  . Câu 9. Bảng xét dấu sau x  3  f(x) - 0 + là của nhị thức nào: A. f(x)= -x 2 + 9 B. f(x)= -2x+6 C. f(x)= 2x -6 D. f(x)= x2 – 9 Câu 10. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hệ bất phương trình 3 6 3   5 7 2           x x m có nghiệm. A. m  11. B. m  11. C. m  11. D. m  11. Câu 11. Bất phương trình x   3 1 có nghiệm là A. x R  . B. x  . C. 3 4  x . D. 2 3  x . Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình:  4 5  2 5 x x x     là A. S  5;6 B. S    ;6 C. S   5;  D. S  5;6. Câu 13. Bpt nào trong các bpt sau có tập nghiệm S      ;1 4;    A. 2     x x 4 3 0 B. 2 x x    4 3 0 C. 2     x x5 4 0 D. 2 x x    5 4 0 Câu 14. Cho nhị thức f(x)= ax+b. ( a  0 )chọn khẳng định đúng: A.   0, ; b af x x a            B.   0, ; b af x x a            C.   0, ; b f x x a            D.   0, ; b f x x a            Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đa thức f x m x m x          1 không âm với mọi x m   ; 1 . A. m 1. B. m 1. C. m 1. D. m 1. Câu 16.  x y 0 0 ; 2;1     thuộc miền nghiệm nào trong các bpt sau? A. 2 5 0 x y   B.    x y3 0 C. x y   3 0 D. x y   2 0 Câu 17. Giá trị nhỏ nhất của hàm số   2 2 1 f x x x 2 ( 0) x    là A. 2 . B. 2 2 . C. 2 . D. 1 2 . Câu 18. Giá trị x  3 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau đây? A. 2 x x    1 0. B.     2 x x    3 2 0 . C. 1 2 0 1 3 2     x x D.  x x    3 2 0   Câu 19. Bất phương trình nào sau đây là bpt bậc nhất một ẩn? A. x  2 0 B.   2 x x  2 0 C. 2 1 1 2 1 3 3 x x x      D. x x x    1 ( 1) . Câu 20. Tập nghiệm bpt x x    1 4 0   là A.     , 4 (1; )  . B. 4;1. C. 4;1. D.     , 4 1,    . Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình 2 – 6 7 0 x x    là A. 1;7. B.     ; 1 7;   . C.     ; 7 1;   . D. 7;1. Câu 22. Hệ bất phương trình 3 3 2 5 6 3 2 1 2            x x x x có nghiệm là A. 7 10 x  . B. 7 5 10 2   x . C. 5 2 x  . D. Vô nghiệm. Câu 23. Với giá trị nào của m thì bất phương trình 2 x x m    0 có nghiệm? A. 1 4 m  . B. 1 4 m  . C. m 1. D. 1 4 m  . TỰ LUẬN: Câu 1 : Tìm m để     2 f x x m x m       2 2 2 2 luôn luôn âm Câu 2: Tìm m để     2 m x m x m       4 2 1 1 2 0 vô nghiệm Câu 4. Xét dấu biểu thức sau : a/ 3x² – 2x + 1 b/ (x² – 4x + 3)(x – 5) c/ 2x² – 7x + 5 d/ 2 2 2 (3x x)(3 x ) 4x x 3     Câu 5. Giải bất phương trình : a/ 4 3 3 1 2 1 x x     b/ 2 5 1 2 x x     c/ –2x² + 5x < 2 d/ x² – x – 6 ≤ 0 e/ 2 2 3x x 4 0 x 3x 5       f/ 2 2 4x 3x 1 0 x 5x 7      g/ . 2 x x 12 8 x     h/. 2 x x 12 7 x

Nhận xét