Tọa độ


Sau khi có nơi trú ẩn an toàn, cần nhớ vị trí này. Vì giờ có đi đâu, thì cũng phải quay về đây trước khi trời tối. Cách nhớ vị trí tốt nhất là nhớ tọa độ

Cách bật tọa độ : cài đặt (setting) => Tọa độ (show coordinates)
Tọa độ X,Y,Z. Trong đó X và Z cho thấy vị trí Bắc-Nam và Đông-Tây, còn tọa độ Y cho thấy độ sâu hoặc chiều cao so với mực nước biển.


Đánh dấu 

Ngoài ra có thể đánh dấu vị trí nhà mình, bằng một cây cột cao có sáng đèn

Lưu ý
Khi đi vô hang sâu nhiều nhánh, luôn tuần quy tắc cắm đuốc bên phải để đánh dấu