Đại 7 chương 2 bài 2 Số thực

 

Câu 3 : 

Nhận xét