Cuốn sách “Vở bài tập đạo đức lớp 5” do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 5 làm các bài tập bám sát sách giáo khoa.

Nội dung cuốn sách gồm 14 bài học:

Bài 1: Em là học sinh lớp 5

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

Bài 3: Có chí thì nên

Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

Bài 5: Tình bạn

Bài 6: Kính già, yêu trẻ

Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Bài 9: Em yêu quê hương

Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em

Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Bài 12: Em yêu hòa bình

Bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc

Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên