141. Trong Windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc nhiều tập tin hoặc thư mục nằm liền kề nhau trong một danh sách, bạn sử dụng lựa chọn nào?

142. Trong Windows, ta có thể mở tối đa bao nhiêu chương trình Notepad tại một thời điểm:
143. Trong Windows, phát biểu nào sau đây là đúng
144. Trong Windows, tên tập tin có thể
145. Trong Windows, tập tin Shortcut được tạo ra với mục đích
146. Trong Windows, tên tập tin không được phép
147. Trong Windows, trong thư mục A có thư mục B và thư mục C, người dùng không thể
148. Trong Windows, để thiết đặt lại tùy chọn chức năng nhấn Mouse, ta vào nhóm ứng dụng :
149. Trong Windows, để xóa tất cả các tập tin và thư mục có trong Recycle Bin ta sẽ
150. Trong Windows, để đóng cửa sổ ứng dụng đang hoạt động:
151. User Name trong hệ điều hành là:
152. Với ứng dụng Winzip, người dùng có thể
153. Để bật chế độ giúp đỡ của Windows, ta nhấn phím chức năng nào ?
154. Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào?