PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN TAM DƯƠNG
Đề số 42
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (3 điểm) Tính gi{ trị của c{c biểu thức sau:
a) S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 994 995 996 997 998              
b) P =
11 11
9 5
3 11 3 21
3 2
. .
.
Câu 2. (2 điểm) Tìm x biết:
5
999999
131313
636363
131313
353535
131313
151515
131313
:
11
10
. 70
3
2
  
x    
Câu 3. (2 điểm) Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng bằng 84 v| ƯCLN của chúng
bằng 6.
Câu 4. (2 điểm) Tìm c{c chữ số x; y để A = chia cho 2; 5 v| 9 đều dư 1.
Câu 5. (2 điểm) Tìm số nguyên n để ph}n số
2 1
2
n
n
có gi{ trị l| số nguyên.
Câu 6. (2 điểm) Ba xe buýt cùng khởi h|nh lúc 6 giờ s{ng từ một bến xe v| đi theo 3 hướng
kh{c nhau. Xe thứ nhất quay về bến sau 1 giờ 5 phút v| sau 10 phút lại đi. Xe thứ hai quay
về bến sau 56 phút v| lại đi sau 4 phút. Xe thứ ba quay về bến sau 48 phút v| sau 2 phút
lại đi. Hỏi ba xe lại cùng xuất ph{t từ bến lần thứ hai v|o lúc mấy giờ?
Câu 7. (1,5 điểm) Tìm c{c số nguyên tố p sao cho l| một số nguyên tố.
Câu 8. (2 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai
tia Oa, Ob sao cho , .Vẽ tia Oc l| tia ph}n gi{c của . Tính số đo .
Câu 9. (2 điểm) Trên mặt phẳng cho n đường thẳng trong đó bất kỳ hai đường thẳng n|o
cũng cắt nhau v| không có ba đường thẳng n|o cùng đi qua một điểm. Biết rằng tổng số
giao điểm m| n đường thẳng đó cắt nhau tạo ra bằng 465. Tìm n.
Câu 10. (1,5 điểm) Trong một buổi giao lưu to{n học, ngoại trừ Bình, hai người bất kì đều
bắt tay nhau, Bình chỉ bắt tay với những người mình quen. Biết rằng mỗi cặp hai người chỉ
bắt tay nhau không qu{ một lần v| có tổng cộng 420 lần bắt tay. Hỏi Bình có bao nhiêu
người quen trong buổi giao lưu đó.
___________________Hế