PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN TĨNH GIA
Đề số 8
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4.0 điểm) Thực hiện phép tính bằng c{ch hợp lí :
 a) (-2013).2014+1007.26
 b)
1313 10 130 1515
1414 160 140 1616
              
Câu 2: (6.0 điểm)
 a) Tìm x, y, z biết: x- y = 2011 ; y-z = -2012 ; z+x = 2013
 b) Tìm hai số tự nhiên a v| b biết : BCNN(a,b)=180; ƯCLN(a,b) = 12
 c) Tìm n ∈ Z để ph}n số
4 1 A=
2 3
n
n
có gi{ trị nguyên.
Câu 3: (4.0 điểm)
Một hiệu s{ch có năm hộp bút bi v| bút chì. Mỗi hộp chỉ đựng một loại bút. Hộp 1:
78 chiếc; Hộp 2: 80 chiếc; Hộp 3: 82 chiếc; Hộp 4: 114 chiếc; Hộp 5: 128 chiếc. Sau khi b{n
một hộp bút chì thì số bút bi còn lại gấp bốn lần số bút chì còn lại. Hãy cho biết lúc đầu
hộp n|o đựng bút bi, hộp n|o đựng bút chì?
Câu 4: (4.0 điểm) Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D. Biết rằng A nằm giữa B v| C; B
nằm
giữa C v| D ; OA = 7cm; OD = 3cm ; BC = 8cm v| AC =3BD.
 a) Tính độ d|i AC.
 b) Chứng tỏ rằng: Điểm B l| trung điểm của đoạn thẳng AD.
Câu 5: (2.0 điểm) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho sau khi viết tiếp số đó v|o sau số
2014 ta được số chia hết cho 101.
___________________Hế