Đề bài 

Một gia đình đi du lịch với tổng tiền ban đầu là 100 triệu. 

Biết số tiền họ chi và còn lại trong 4 ngày được ghi lại như sau

Khi cộng hai cột tài khoản chi và tài khoản còn lại, ta thấy bị chênh nhau một triệu đồng. Vì sao thế nhỉ?

Ngày

Tài khoản chi
(triệu đồng)

Tài khoản còn lại 
(triệu đồng)

Ngày 1

40

60

Ngày 2

32

28

Ngày 3

15

13

Ngày 4

13

0

Tổng

100

101