XEM TRỰC TIẾP         

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai phần : Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai tập tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1
 • CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
  • Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
  • Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
  • Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  • Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
  • Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
  • Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
  • Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
  • Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
  • Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
  • Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
  • Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Đại số 8
 • CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
  • Bài 1. Phân thức đại số
  • Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
  • Bài 3. Rút gọn phân thức
  • Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
  • Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
  • Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
  • Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
  • Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
  • Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
  • Ôn tập chương II: Phân thức đại số
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1
 • CHƯƠNG I. TỨ GIÁC
  • Bài 1. Tứ giác
  • Bài 2. Hình thang
  • Bài 3. Hình thang cân
  • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
  • Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
  • Bài 6. Đối xứng trục
  • Bài 7. Hình bình hành
  • Bài 8. Đối xứng tâm
  • Bài 9. Hình chữ nhật
  • Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  • Bài 11. Hình thoi
  • Bài 12. Hình vuông
  • Ôn tập chương I: Tứ giác
 • CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
  • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
  • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
  • Bài 3. Diện tích tam giác
  • Bài 4. Diện tích hình thang
  • Bài 5. Diện tích hình thoi
  • Bài 6. Diện tích đa giác
  • Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 8
PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
  • Bài 1. Mở đầu về phương trình
  • Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
  • Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
  • Bài 4. Phương trình tích
  • Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
  • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
  • Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
 • CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
  • Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  • Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  • Bài 3. Bất phương trình một ẩn
  • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  • Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  • Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2
 • CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
  • Bài 1. Định lí Ta – let trong tam giác
  • Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – let
  • Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
  • Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
  • Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
  • Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
  • Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
  • Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
  • Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
  • Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng
 • CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
  • Bài 1. Hình hộp chữ nhật
  • Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
  • Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
  • Bài 4. Hình lăng trụ đứng
  • Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
  • Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
  • Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
  • Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
  • Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
  • Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 8
  • Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 8
  • Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 8