Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 được chia làm 4 chương: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản-sinh học.

Mục lục của cuốn sách :

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

 • A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
  • Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
  • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
  • Bài 3.Thoát hơi nước
  • Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
  • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
  • Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
  • Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón
  • Bài 8. Quang hợp ở thực vật
  • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
  • Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
  • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
  • Bài 12. Hô hấp ở thực vật
  • Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
  • Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
 • B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
  • Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
  • Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
  • Bài 17. Hô hấp ở động vật
  • Bài 18. Tuần hoàn máu
  • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)
  • Bài 20. Cân Bằng nội môi
  • Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
  • Bài 22. Ôn tập chương 1
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Sinh học 11

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

 • A – Cảm ứng ở thực vật
  • Bài 23. Hướng động
  • Bài 24 Ứng động
  • Bài 25. Thực hành: Hướng động
 • B – Cảm ứng ở động vật
  • Bài 26 Cảm ứng ở động vật
  • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
  • Bài 28. Điện thế nghỉ
  • Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
  • Bài 30. Truyền tin qua xinap
  • Bài 31. Tập tính của động vật
  • Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)
  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Sinh học 11

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

 • A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
  • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
  • Bài 35. Hoocmôn thực vật
  • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa – Sinh học 11
 • B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật
  • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật – Sinh học 11
  • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)
  • Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 11

CHƯƠNG IV. SINH SẢN – SINH HỌC 11

 • A – Sinh sản ở thực vật
  • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật – Sinh học 11
  • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật – Sinh học 11
  • Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
 • B – Sinh sản ở động vật
  • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật – Sinh 11
  • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật – Sinh học 11
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
  • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người – Sinh 11
  • Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV – Sinh học 11
  • Câu hỏi ôn tập sinh
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học 11