Trường THCS Quế Long

Họ và tên:.......................................

Lớp: 7/.... KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Vật lý 7     –     T/Gian: 45 phút

Năm học 2019 - 2020 Điểm

TT

I . Phần trắc nghiệm: ( 5đ)

Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Ta nhìn thấy vật khi :

A/ Vật đó ở trước mắt ta                                           B / Vật đó phát ra ánh sáng 

C/ Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta              D/ Có đủ ba yếu tố nêu ở trên

Câu 2: Chùm sáng nào dưới đây là chùm sáng phân kỳ:


           A/                           B/                                               C/Câu 3: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là:

A/ Ảnh có kích thước nhỏ hơn vật               B/ Ảnh có kích thước lớn hơn vật               

C/ Ảnh có kích thước bằng vật                    

Câu 4 : Góc phản xạ là góc tạo bởi :

A/ Tia phản xạ và gương phẳng                   B/ Tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

C/ Tia phản xạ và tia tới                               D/ Tia tới và pháp tuyến 

Câu 5 : Nếu một vật có độ cao 1,2m thì ảnh của của vật bởi gương cầu lồi sẻ có độ cao là :

A/ Lớn hơn 1,2m                                          B/ Nhỏ hơn 1,2m 

C/ Bằng 1,2m                                               D/ Lớn hơn hoặc bằng 1,2m 

Câu 6: Khi luồng gió thổi qua rừng cây, ta nghe âm thanh phát ra. Vật phát ra âm là:

A/ luồng gió            B/ Lá cây               C/ Thân cây                   

D/ Luồng gió và lá cây dao động 

Câu 7 :Tiếng nói chuyện bình thường có độ to khoảng: 

A/ 20dB                        B/ 30dB                             C/  40dB                               D/ 80dB

Câu 8: Âm không  truyền qua môi trường nào sau đây:

A/ Khí quyển                                                   B/ Nước   

C/ Chân không                                                D/ Chất rắn 

Câu 9: Vận tốc truyền âm trong nước là:

A/ 150m/s                B/  340m/s                    C/  1500m/s                             D/ 6100m/s

Câu 10: Nếu góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng 560 vậy số đo góc phản xạ  là: 

A/ 560                    B/ 280                 C/ 1120                        D/ 340

Câu 11: Vật nào dưới đây không phải là vật sáng?

A/ Ngọn nến  đang cháy                     B/ Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh sáng mặt trời

C/ Mặt trời                                         D/ Mảnh giấy đen đặt dưới ánh sáng mặt trời

Câu 12: Trong ba loại gương ( Gương phẳng, Gương cầu lồi, Gương cầu lõm). Gương nào cho ảnh ảo của cùng một vật lớn hơn? Xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải

A/ Gương phẳng, Gương cầu lồi, Gương cầu lõm 

B/ Gương cầu lồi, Gương cầu lõm, Gương phẳng

C/ Gương cầu lõm, Gương phẳng, Gương cầu lồi

D/ Gương cầu lồi, Gương phẳng, Gương cầu lõm

Câu 13: Vật phát ra âm cao khi nào?

A/ Khi vật dao động mạnh hơn           B/ Khi tần số dao động lớn hơn

C/ Khi vật dao động yếu hơn              D/ Khi biên độ  dao động lớn hơn

Câu 14: Một người nghe tiêng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?

A/ 1700m           B/ 170m              C/ 340 m              D/ 1360 m

Câu 15: Vật nào sau đây phản xạ âm tốt?

A/ Miếng xốp                 B/ Tấm gỗ                  C/ Mặt gương              D/ Đệm cao su


II . Phần tự luận: ( 5đ)

Câu 16 : ( 1đ)

Một vật trong thời gian 15 phút thực hiện được 9000 dao động . Tính tần số dao động  ?

Câu 17 :  ( 4đ) Cho điểm sáng ở trước hai  gương phẳng như hình vẽ