Họ và tên:……………………………….......................
Lớp: 6…… ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: VẬT LÝ 6

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng lên vì:
A. khối lượng của vật tăng lên và thể tích của vật giảm đi.
B. khối lượng của vật không thay đổi và thể tích của vật giảm.
C. khối lượng của vật không đổi và thể tích của vật tăng lên.
D. khối lượng và thể tích của vật cùng giảm đi.

Câu 2. Cho bảng số liệu độ tăng thể tích của 1 000 cm3 một số chất lỏng khi nhiệt độ tăng lên 50oC. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít dưới đây, cách sắp xếp đúng là:
A. Thủy ngân, dầu hỏa, rượu.
B. Rượu, dầu hỏa, thủy ngân.
C. Dầu hỏa, rượu, thủy ngân.
D. Thủy ngân, rượu, dầu hỏa.

Câu 3.Trong các trường hợp dưới đây, đòn bẩy không được dùng trong trường hợp nào?
A. Kim đồng hồ. B. Cân đòn.           C. Xẻng xúc đất. D. Kéo cắt kim loại.

Câu 4. Trong các nhiệt kế dưới dây, Nhiệt kế được dùng để đo nhiệt độ của cơ thể là:
A. Nhiệt kế thủy ngân. B. Nhiệt kế y tế. C. Nhiệt kế rượu. D. Nhiệt kế dầu.

Câu 5. đường kính của quả cầu  kim loại đặc thay đổi như thế  nào khi nhiệt độ thay đổi ?
A. Tăng lên. B. Giảm đi. C. Không thay đổi.          D. Tăng lên hoặc giảm đi.

Câu 6. Chọn câu phát biểu sai
A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.            C. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
B. Chất lỏng co lại khi lạnh đi. D. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Câu 7. Một chồng cốc thủy tinh xếp chồng lên nhau, lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra người ta thường dùng những biện pháp sau:
A. Đổ nước nóng vào cốc trong cùng. B. Hơ nóng cốc ngoài cùng.
C. Bỏ cả chồng cốc vào nước lạnh.           D. Bỏ cả chồng cốc vào nước nóng.

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng:     Tại 40C nước có:
      A. Trọng lượng riêng lớn nhất. B. Thể tích lớn nhất.
C.  Trọng lượng riêng nhỏ nhất. D. Khối lượng lớn nhất.

Câu 9. Các chất rắn, lỏng và khí đều dãn nở vì nhiệt.Chất nào dãn nở nhiều nhất?
A. Rắn.                   B. Lỏng.                   C. Khí.                D. Dãn nở như nhau.

Câu 10.Chọn câu trả lời đúng: Băng kép được chế tạo dựa trên hiện tượng:
A. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.
B. Chất rắn nở ra khi lạnh đi.
C.  Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt giống nhau.
D. Chất rắn co lại khi nóng lên.
Câu 11.Chọn kết luận sai:
A. Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ của người.
B. Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ không khí trong phòng.
C. Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để đo của một lò luyện kim.
D. Nhiệt kế kim loại dùng để đo nhiệt độ của bàn là.

Câu 12: Khi sử dụng palăng, nếu hệ thống được có càng nhiều ròng rọc thì cường độ lực kéo:
A. càng giảm.                        B. có khi tăng, có khi giảm.
C. càng tăng. D. không thay đổi.