UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012
KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2011
Đề thi môn: TOÁN – Phần TRẮC NGHIỆM
Thời gian làm bài:  45 phút; 
(Không kể thời gian giao đề)


Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .......................... Mã đề thi: 01
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và thể hiện vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng quy định. 
Câu 1: Nếu Hà thêm 1 tuổi thì tuổi Hà bằng   tuổi ông và bằng   tuổi bố. Biết rằng ông hơn bố 27 tuổi. Tuổi Hà là:
A. 11 tuổi B. 9 tuổi C. 10 tuổi D. 8 tuổi

Câu 2: 25% của 13 giờ 16 phút 24 giây là:
A. 3 giờ 4 phút 6 giây B. 3 giờ 19 phút 6 giây
C. 3 giờ 18 phút 4 giây D. 3 giờ 4 phút 21giây

Câu 3: Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, một học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải 1 chữ số do đó được kết quả là 682,22. Hai số đã cho là:
A. 65,74 và 24,82 B. 64,75 và  24,82 C. 24,82 và 65,75 D. 24,82 và 64,75

Câu 4: Hai số có thương bằng 236. Nếu giữ nguyên số bị chia và tăng số chia lên 4 lần thì thương mới là:
A. 944 B. 118 C. 59 D. 472

Câu 5: 8  = .............. Điền  số thập phân thích hợp vào chỗ các dấu chấm là:
A. 80,32 B. 8,032 C. 8,203 D. 8,023

Câu 6: 3km2  5ha  7m2  = …….. ha. Số cần điền vào chỗ các dấu chấm là:
A. 305,007 B. 305,7 C. 305,07 D. 305,0007

Câu 7: Tìm hai số có tổng gấp 9 lần hiệu của chúng, biết hiệu của hai số đó kém số bé 27 đơn vị.
A. 35 và 46 B. 46 và 35 C. 36 và 45 D. 45 và 56

Câu 8: (6) Tìm x biết: .
A. x = 44,56 B. x = 42,56 C. x = 45,56 D. x = 43,56

Câu 9: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác có cạnh AB ?
 
A. 5 hình tứ giác B. 6 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 8 hình tứ giác
Câu 10: 45% của một số bằng 225,45. Vậy   số đó là:
A. 61,7 B. 16,7 C. 67,1 D. 167

Câu 11: Ngày thường mua 5 bông hoa hết 20 000 đồng. Ngày lễ với số tiền đó chỉ mua được 4 bông hoa. Hỏi so với ngày thường giá hoa tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm ?
A. giảm 15% B. tăng 15% C. tăng 25% D. giảm 20%

Câu 12: Người ta chia một hình vuông ra thành 4 hình chữ nhật bằng nhau (hình vẽ bên). Chu vi của mỗi hình chữ nhật là 40 cm. Chu vi của hình vuông là: 
 
A. 76 cm B. 84 cm C. 60 cm D. 64 cm

Câu 13: Có 64 hình lập phương nhỏ bằng nhau được xếp lại thành một hình lập phương lớn. Người ta sơn đỏ tất cả các mặt của hình lập phương lớn đó. Số hình lập phương nhỏ có 1 mặt được sơn đỏ là:
A. 22 hình B. 18 hình C. 24 hình D. 16 hình

Câu 14: Một hình vuông có diện tích là 16 cm2  thì chu vi bằng:
A. 32 cm B. 16 cm2 C. 16 cm D. 64 cm

Câu 15: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,5m, chiều rộng 1,4m, chiều cao gấp 1,5 lần chiều rộng. Hỏi bể chứa đầy nước thì  được bao nhiêu lít ? (biết 1dm3 = 1 lít nước)
A. 735 lít nước B. 7350 lít nước C. 525 lít nước D. 5250 lít nước

Câu 16: Một xe lửa chạy qua một đường hầm dài 300m. Khi toa cuối cùng ra khỏi hầm thì mất 38 giây. Tìm vận tốc xe lửa khi qua hầm, biết chiều dài xe lửa là 80 m.
A. 36 km/giờ B. 48 km/giờ C. 50 km/giờ D. 60 km/giờ

Câu 17: Có hai vòi nước, vòi thứ nhất chảy khi bể chưa có nước thì đầy bể trong 4 giờ. Nếu mở cả hai vòi cùng chảy khi bể đó chưa có nước thì sẽ đầy trong 2 giờ 30 phút. Vòi thứ hai chảy một mình vào bể đó khi chưa có nước thì sau bao lâu đầy bể?
A. 6 giờ 40 phút B. 5 giờ 40 phút C. 6,40 giờ D. 6 giờ 30 phút

Câu 18: Một hình tam giác có chiều cao 24m và đáy bằng 75% chiều cao. Diện tích hình tam giác đó là:
A. 216 m2 B. 214 m2 C. 210 m2 D. 200 m2

Câu 19: Hình bên gồm một hình chữ nhật và 3 hình tròn bằng nhau. Tìm diện tích một hình tròn biết diện tích hình chữ nhật là 36cm2.
 
A. 6,28 cm2 B. Không tính được C. 3,14 cm2 D. 9,42 cm2

Câu 20: Cho phân số  . Bớt cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được phân số mới bằng  . Số tự nhiên đó là :
A. 18 B. 15 C. 12 D. 9

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012
KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2011
Đề thi môn: TOÁN -  PhầnTỰ LUẬN
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1 điểm)
Thư viện của trường THCS Nguyễn Tri Phương hiện có 5000 quyển sách. Ban Giám hiệu nhà trường đặt ra chỉ tiêu phải đạt là sau một năm số sách của thư viện tăng thêm 15% (so với số sách hiện có), năm kế tiếp tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Sau hai năm, thư viện nhà trường có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Bài 2: (2 điểm)
Hai bạn An và Bình có tất cả 30 viên bi. Nếu bạn An cho bạn Bình   số bi của mình thì số bi còn lại của An bằng   số bi mới của Bình. Hỏi số bi ban đầu của mỗi bạn là bao nhiêu ?
Bài 3: (2 điểm)
Một đám đất hình thang có đáy nhỏ bằng 80 m. Bạn Nam ước lượng đáy lớn của đám đất bằng 145 m, bạn Bắc lại ước lượng đáy lớn của đám đất  bằng 160 m, cả hai bạn đều ước lượng sai. Nếu ước lượng như bạn Nam thì diện tích đám đất đó giảm 405 m2 so với diện tích đúng; nếu ước lượng như bạn Bắc thì diện tích đám đất đó tăng 270 m2 so với diện tích đúng. Tính diện tích đúng của đám đất hình thang đã cho.

Bài 4: (1 điểm)
Có một số lít dầu chứa trong một thùng phuy và một số can đựng dầu còn trống, dung tích mỗi can là 6 lít. Từ thùng phuy, nếu bơm đều vào mỗi can 5 lít dầu thì còn thừa 6 lít trong thùng phuy; nếu bơm đều vào mỗi can 6 lít thì hết dầu trong thùng phuy và có một can để không. Hỏi có bao nhiêu can đựng dầu và bao nhiêu lít dầu chứa trong thùng phuy khi chưa bơm vào các can ?

Hết

Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: ..........................