ĐỀ 01 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II Môn : Toán (35 phút) Họ và tên :...........................................................................Lớp : 2…. Điểm Lời phê của giáo viên Đề bài: Bài 1: Số liền sau của số 499 là: A. 497 B. 498 C. 500 Bài 2: Điền dấu > 457 …….. 467 650………650 < 299……... 399 401……... 397 = Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là: A. 7 B. 4 C. 5 Bài 4: Giá trị của x trong biểu thức x 3 = 12 là: A. 6 B. 4 C. 5 Bài 5: Đặt tính rồi tính 738 + 241 846 – 734 …………. …………. ………….. ………….. …………… ………….. Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 48 + 37 92 – 19 ……….. ………… ……….. ………… ………… ………… 1m = …....dm 100cm = ……..m 1m =…….cm 10dm = ………m Bài 7: Số hình tứ giác trong hình bên là: A. 1 B. 3 C. 4 Bµi 8: Tính chu vi hình tam giác biết: AB = 20cm. BC = 30 cm. CA = 40cm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây ?