Trường Tiểu học…….. Họ và tên :............................................. Lớp : 5A Thứ …………….. ngày……… tháng ……. năm 2020 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I Môn : Toán - Lớp 5 Năm học: 2020 – 2021 Thời gian làm bài: 40 phút Điểm ………………… Nhận xét của giáo viên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… * Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (Câu 1, 2, 3, 4, 8): Câu 1 (1 điểm). a, Hỗn số 2 100 34 được viết dưới dạng số thập phân là: A. 2,034 B. 0,234 C. 23,4 D. 2,34 b, Chữ số 8 trong số 36,082 thuộc hàng nào? A. Hàng đơn vị B. Hàng phần mười C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn Câu 2 (1 điểm). Trong các số: 69,54; 9,07; 105,8; 28,3. Số bé nhất là: A. 69,54 B. 9,07 C. 105,8 D. 28,3 Câu 3 (1 điểm). Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm của 6hm2 47m2 = ……hm2 là: A. 6,0047 B. 6,047 C. 6,47 D. 0,647 Câu 4 (1 điểm). Tìm x, biết: x x 0,125 = 1,09. Vậy x là: A. 0,872 B. 87,2 C. 8,72 D. 872 Câu 5 (1 điểm). Đặt tính rồi tính: a, 493,58 + 38,496 b, 970,5 – 184,68 c, 24,87 x 5,6 d, 364,8 : 3,04 ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ....................................................................................... Câu 6 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a. Tỉ số phần trăm của hai số 10,26 và 36 là 2,85%. b. 65% của một số là 78. Vậy số đó là: 120. Câu 7 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng: Mua 3kg đường cùng loại phải trả 54 000 đồng. Vậy mua 6,5kg đường như thế phải trả nhiều hơn ……………………… đồng. Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 12 Câu 8 (1 điểm). May một bộ quần áo hết 3,2m vải. Hỏi có 328,9m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải? A. 12 bộ quần áo, thừa 25m vải. B. 12 bộ quần áo, thừa 2,5m vải. C. 102 bộ quần áo, thừa 25m vải. D. 102 bộ quần áo, thừa 2,5m vải. Câu 9 (1 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 340,2m2 và chiều dài là 32,4m. Tính chu vi của mảnh đất đó. Bài giải Câu 10 (1điểm). Hãy tìm hiểu lãi suất gửi ngân hàng ở địa phương em và tính xem nếu gửi 20 000 000 đồng thì sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu