Trường T.H Phạm Phú Thứ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I Họ và tên:…………………… Năm học: 2019-2020 Lớp: 5/… MÔN: Toán Thời gian làm bài: 40 phút Ngày kiểm tra: 31/12/2019 Điểm Nhận xét của giáo viên: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Mỗi bài tập sau có các câu trả lời A; B; C; D. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1(1đ): Hỗn số 5 5 4 viết dưới dạng số thập phân là? A. 4,5 B. 5,4 C. 5,8 D. 5,45 Câu 2(0,5đ): 0,5ha=…m2.. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A. 5 B. 50 C. 500 D. 5000 Câu 3(0,5đ): 500kg = … tấn. . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A. 5 B. 50 C. 500 D. 0,5 Câu 4(1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 5,1 X 10 = 5,1 X 100 b) 1,25 X 8 = 2,5 X 4 c) 4 X 0,25 > 0,09 X 10 d) 0,5 X 4 > 10 : 4 Câu 5(1đ): Kết quả của phép cộng 27,5 + 36,75 + 14 là: A. 63,39 B. 68,25 C. 78,25 D. 78,5 Câu 6(1đ): Một đội bóng thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là: A. 89% B. 95% C. 90% D. 19% Câu 7(1đ): Nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân thì thương và số dư của phép chia 6,25 : 7 là: A. Thương 0,89 dư 20 B. Thương 0,89 dư 2 C. Thương 0,89 dư 0,2 D. Thương 0,89 dư 0,02 Câu 8(1đ): Đặt tính và tính: Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 9 a) 74,62 - 8,395 b) 8,216 : 5,2 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 9(2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 67m và gấp 4 lần chiều rộng. Người ta sử dụng 60% diện tích mảnh đất để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau ? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 10(1đ): Tính bằng cách thuận tiện: 2,25 X 3,75 + 4,25 X 2,25 + 2,25 X 2 …………………………………………………………