PHÒNG GD&ĐT CHƯ SÊ TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN Họ và tên:.......................................... Lớp 5................................................ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2019 - 2020 Môn: TOÁN. Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo Chọn câu trả lời đúng nhất ở các câu 1, câu 3, câu 5, câu 6, câu 8 và thực hiện theo yêu cầu ở các câu 2, câu 4,câu 7, câu 9, câu 10. Câu 1: (1điểm) (M1) Số thập phân “tám đơn vị, hai phần nghìn” được viết là: A. 8 100 2 B. 8,2 C. 8,02 D. 8,002 Câu 2: (1điểm) (M2) Nối giá trị của chữ số 5 ở cột B với các số ở cột A A B 5,27 5 437,05 0,5 46,635 0,005 0,5448 0,05 Câu 3: (1 điểm) (M2) Số lớn nhất trong các số : 7,85 ; 6,58 ; 98,5 ; 8,95 là : A. A. 7,85 B. 6.58 C. 98,5 D. 8,95 Câu 4: (1điểm) (M1) Đúng ghi Đ, sai ghi S 4 : 5 = 0,8 5 10 5 3 2  = 2 Câu 5. (1 điểm) (M3) Một hình chữ nhật có chiều dài 12 m và chiều rộng 10 m thì diện tích hình chữ nhật trên là: A. 120m2 B. 120 m C. 1200m D. 1200m2 Câu 6. (1điểm) (M1) Một con voi nặng 3,07 tấn. Hỏi con voi đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam? A. 30,7kg B. 3070kg C. 307kg D. 3007kg Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 2 Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính. (M2) a. 5,1 + 4,6 b. 27,46 – 3,12 c. 2,5  2,3 d. 7,82 : 3,4 Câu 8: (1điểm) (M3) Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó. Số học sinh 11 tuổi của lớp 5A là: A. 30 học sinh B. 20 học sinh C. 10 học sinh D. 9 học sinh Câu 9: ( 1 điểm ). (M3)Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng 15 m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà. GIẢI: Câu 10 : (1điểm) (M4) Tìm x, biết x là một số tự nhiên: x : 0,2  x : 0,5  315 GIẢI: -------HẾT--------