ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH ĐỨC ĐỀ CHÍNH THỨC (Gồm có: 01 trang) KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: TOÁN - KHỐI: 6 Ngày kiểm tra: 11/6/2020 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm) Tính bằng cách hợp lý (nếu có thể): a) 11 14 . 7 5 11 2 . 7 5 11 5 . 7 5   b)          9 2 5 14 : 2 3 4 12 c)  3 0 3 25%.2020 2,25 3 : 2 4                d) 4 3 19 2019 5 4 20     Câu 2: (2,5 điểm) Tìm x biết: a) 1 3 4 x 3 2 3    b) 3 2 3 x 75% 1 2 3 4    Câu 3: (1.5đ) Lớp 6C có 45 học sinh. Kết quả học tập HKI của học sinh trong lớp được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1 3 số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm 7 15 số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại. Câu 4: (1 điểm) Một lít xăng giá 13500 đồng. Lúc đầu điều chỉnh giá tăng 16%, sau đó điều chỉnh lại giảm 15% so với giá đã điều chỉnh lần thứ nhất Hỏi sau hai lần điều chỉnh, giá một lít xăng là bao nhiêu? Câu 5: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho  0 AOB 61  ;  0 AOC 122  . a) Tính số đo BOC  b) Chứng tỏ tia OB là tia phân giác của AOC  c) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Từ điểm O vẽ tia OE là tia phân giác của COD . Tính số đo DOE  -HẾT- ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN Bài Lược giải Điểm Bài 1 3 điểm a) 0,75 đ 5 5 5 2 5 14 b) . . . 7 11 7 11 7 11 5 5 2 14 7 11 11 11 5 7 . 7 11 5 11                0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b) 0,75 đ                                9 2 5 14 : 2 3 4 12 9 8 15 7 : 2 12 12 6 9 7 6 2 12 7 9 1 8 4 2 2 2 0,25 đ 0,25 đ 0,25đ c) 0,75 đ       3 0 3 25%.2020 2,25 3 : 2 4 1 9 15 .1 : 8 4 4 4 1 6 : 8 4 1 3 4 4 1                                           0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ d) 0,75 đ 4 3 19 2019 5 4 20 16 15 19 2019 20 20 20 1 2019 2020            0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Bài 2 a) 1 đ 1 3 4 x 3 2 3 1 4 3 x 3 3 2 1 1 x 3 6 1 1 x : 6 3 1 x 2          0,5 đ 0,5 đ 2,5 điểm b) 1,5 đ 3 2 3 x 75% 1 2 3 4 3 3 7 2 x 2 4 4 3 3 3 13 x 2 4 12 3 3 13 3 3 13 x hay x 2 4 12 2 4 12 3 11 3 1 x hay x 2 6 2 3 11 2 x hay x 9 9                    0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ x2 Bài 3 1,5 điểm Số học sinh giỏi của lớp là: 1 45. 15 3  (học sinh) Số học sinh khá của lớp là: 7 45. 21 15  (học sinh) Số học sinh trung bình là: 45 15 21 9    (học sinh) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Bài 4 1 điểm Giá một lít xăng sau khi điều chỉnh lần thứ nhất: 13500.(100% + 16%) = 15660 (đồng) Giá một lít xăng sau khi điều chỉnh lần thứ hai: 15660.(100% - 15%) = 13311 (đồng) 0,5 đ 0,5 đ Bài 5 a) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có :  0 0 AOB 61 AOC 122       0 0    AOB AOC (61 122 )  Tia OB nằm giữa hai tia OA, OC Vì Tia OB nằm giữa hai tia OA, OC Nên: AOB BOC AOC     61 BOC 122 0 0     0 BOC 61  0,25 đ 0,25 đ b) Ta có :  00 AOB 61 BOC 61      AOB BOC  Mà tia OB nằm giữa hai tia OA, OC  Tia OB là tia phân giác của AOC  0,25 đ 0,25 đ c) Vì AOC  và COD  là 2 góc kề bù Nên   0 AOC COD 180    122 COD 180 0 0      0 0 0 COD 180 122 58    Vì tia OE là tia phân giác của COD    1 1  0 0 DOE COD 58 29 2 2     0,5 đ 0,5 đ