Trường TH & THCS…….           Đề kiểm tra giữa kì một Năm Học 2020 - 2021
MÔN : Vật Lý 6
Họ và tên Học sinh:……………………………………………..Lớp :……

Điểm Lời phê của giáo viên


ĐỀ 1:
I.TRẮC NGHIỆM:( 6 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau
. Câu 1.  Bình chia độ như hình vẽ. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình lần lượt là
A. 100 cm3 và 5 cm3
B. 50 cm3 và 5 cm3
C. 100 cm3 và 10 cm3
D. 100 cm3 và 2 cm3

Câu 2. Ñôn vò ño ñoä daøi hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam laø:
A. Lít. B. Niutôn. C. Meùt. D. Kiloâgam.

Câu 3 Ñôn vò ño theå tích chính thöôøng duøng laø
A.lít B.Meùt khoái 
C.Xăng ti mét khối D.Mililit ( ml )

Câu 4 .Ñeå ño khoái löôïng ngöôøi ta duøng
A. Caân B. Thöôùc
C. Bình chia ñoä D. Bình traøn vaø bình chöùa

Câu 5.Treân moät hoäp möùt teát coù ghi 250g.Soá ñoù chæ........cuûa hoäp möùt.
A. Khoái löôïng B. Söùc naëng
C. Theå tích D. Söùc naëng vaø Khoái löôïng

Câu 6Trong khi caøy , con traâu ñaõ taùc duïng vaøo caùi caøy moät......
A. Löïc keùo B. Löïc huùt
D. Löïc đẩy C. Löïc naâng

Câu 7 Hai lực cân bằng là hai lực: 
A. Cùng phương , ngược chiều, cùng độ lớn, cùng điểm đặt
B. Ngược phương và ngược chiều,cùng độ lớn, cùng điểm đặt
C. Cùng chiều , ngược phương,cùng độ lớn, cùng điểm đặt
D. Cùng phương ,cùng chiều, cùng độ lớn, cùng điểm đặt
 
Câu 8 Khi moät quaû boùng ñaäp vaøo moät böùc töôøng thì löïc maø böùc töôøng taùc duïng leân quaû boùng gaây ra keát quaû
A. laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa quaû boùng vaø laøm bieán daïng quaû boùng
B. Chæ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa quaû boùng
C. Chæ laøm bieán daïng quaû boùng
D. Khoâng coù hieän töôïng gì

Câu 9 Ñôn vò löïc laø
A. Niutôn B. Meùt
C. m3 D. Kiloâgam

Câu 10.Moät xe taûi coù khoái löôïng 3,2 taán seõ coù troïng löôïng
A. 32000N B. 3200N
C. 320N D. 32N

Câu 11.  Dụng cụ dùng để đo thể tích của chất lỏng là 
A. ca đong và bình chia độ.
B. bình tràn và bình chứa.
C. bình tràn và ca đong.
D. bình chứa và bình chia độ.

Câu 12. Độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là
A. 8,1 cm B. 8 cm
C. 7,4 cm D. 7,9 cm 

B/ TỰ LUẬN: ( 4 điểm)

Câu 13. trọng lực là gì? Trọng lực có phương và có chiều như thế nào?

Câu 14. Một bình chia độ có thể tích nước ban đầu là 80 cm3 sau đố người ta bỏ chìm hoàn toàn một vật rắn không thấm nước vào thì thấy mực nước lúc này là 110cm3. Xác định thể tích của vật rắn.

Câu 15. Lấy một ví dụ về hai lực cân bằng tác dụng lên một vật. 
Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm(đáp án) và biểu điểm
A. TRĂC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án a c b a a a a a a a a d
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu.  13. 1,5đ
Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên mọi vật. TL có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.hoặc hướng về phía tâm trái đất.
Câu 14. V=110-80=30 cm3
Câu 15. Ví dụ một quyển sách đặt trên bàn thì chiệu 2 lực cân bằng đó là trọng lực và lực nâng của mặt bàn.