PHẦN I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 ĐIỂM):
Khoanh tròn  vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng(từ câu 1->câu12)
Câu 1: Dụng cụ nào không dùng để đo thể tích một vật:
A . Bình chia độ                   B. Thước                         C.  ca đong                      D. chai

Câu 2: Trong số thước cho dưới đây thước nào đo chiều dài sân trường em  thích hợp nhất :
A.Thước thẳng GHĐ 1m và ĐCNN 1mm           C. Thước dây GHĐ 5 m và ĐCNN 5mm
B.Thước cuộn GHĐ 15 m và ĐCNN 1 cm              D.Thước thẳng GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

Câu 3: Đơn vị nào không phải là đơn vị đo khối lượng:
      A. Mét                                B.   tấn                                 C.  kilôgam                    D. gam

Câu 4   : Trên vỏ gói mì ăn liền ghi 85 gam , số đó chỉ gì ?
A. Thể tích mì               B. sức nặng mì         C. khối lượng mì       D. sức nặng và khối lượng

Câu 5: Dụng cụ nào dùng đo khối lượng vật :
 A. Cân                    B. Bình chia độ                   C. Thước                  D.  ca đong, chai

Câu 6: Giá trị nào chỉ thể tích vật :
A. 5 mét                            B. 5 lít                         C. 5 cm                   D. 5 kg

Câu 7: Một bình chia độ chứa 50 cm3 nước. Thả hòn đá vào mực nước dâng lên đến 81 cm3, vậy thể tích hòn đá là:
    A 81 cm3                        B. 50cm3                      C. 31cm3                           D.  13 cm3

Câu 8: Đơn vị lực là:
A. Kg                            B.  cm3                         C. Niutơn                        D. Mét

Câu 9: Qủa  cân 100g thì có trọng lượng là :
A. 100 N                       B. 10 N                         C. 1 N                             D. 1000N

Câu 10: Trọng lực có phương là :
A. Ngang                 B. Thẳng đứng              C. Nghiêng trái                  D. Nghiêng phải

Câu 11: Một bình chia độ chứa 65 cm3 nước.Thả hòn đá thể tích là 30 cm3  vào mực nước dâng lên tới vạch:
     A. 65 cm3                         B.  30 cm3                     C.  35 cm3                                   D.  95 cm3

 
Câu 12: Quả bóng đang bay đập vào tường gây ra kết quả gì
A. Bóng bật lại           B. Bóng bị méo            C.  A, B sai               D. Cả A, B xảy ra

Câu 13. Điền từ thích hợp ( chiều, phương, cân bằng, đứng yên) để điền  vào chỗ trống(...) trong các câu sau
a, Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (1)…...…………. …nhưng ngược (2)……………  …tác dụng vào cùng một vật.
b. Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (3)……………….. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ(4)……………..

PHẦN II.TỰ LUẬN (6 ĐIỂM):

Câu 14: (2.5 điểm) Đổi đơn vị sau:
a. 200g  =…………kg                    b. 1375cm3 = …………..dm3                          c. 1,2 kg = ………g                                            
d.15 m  = …………….km               e. 2 lít         = ……..……dm3

Câu 15(2.0 điểm): 
                       Trọng lực là gì ?  phương và chiều trọng lực ?
                              Vật khối lượng 2 kg thì có trọng lượng là bao nhiêu ? 

Câu 16 (1.5 điểm): 
Cho dụng cụ 1 bình chia độ, 1 cái ca, 1 cái bát, 1 hòn đá không lọt bình chia độ và nước.Trình bày cách xác định thể tích hòn đá ? 


 
PHÒNG GD & ĐT…… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM  KIỂM TRA GIỮA HK I
TRƯỜNG THCS…… NĂM HỌC 2020-2021
                                      Môn: VẬT LÍ  6
                                     (Hướng dẫn chấm có 01 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :      Mỗi câu đúng 0.25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B B A C C B C C C B D D

Câu 13.Mỗi câu đúng 0.25 điểm
a)     (1)  phương       ;    (2)chiều,                  
b)    (3) cân bằng        ;   (4)đứng yên                         

PHẦN II :TỰ LUẬN (6 ,0 điểm)
Câu Đáp án-hướng dẫn chấm điểm
Câu 14 a/ 0.2
b/ 1.375
c/1200
d/ 0.015
      e/  2  0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
Câu 15 Câu 15(2 điểm): 
Trong lực là lực hút trái đất              
Phương thẳng đứng
Chiều hướng về trái đất
Vật 2 kg trong lượng là 20 N
1,0 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.5 đ
Câu 16 Câu 16 (1.5 điểm): 
-Đặt bát dưới cái ca                                       
-Đổ nước vào đầy ca                      
-Lấy nước từ bát đổ vào bình chia độ, xác định thể tích là thể tích hòn đá         
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

GIÁM HIỆU DUYỆT                  TỔ TRƯỞNG DUYỆT                    GIÁO VIÊN RA ĐỀ