ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – MÔN TIN HỌC LỚP 4
ĐIỂM
ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Năm học: 2016 - 2017
                             Môn: Tin học    
 Họ và tên:................................................................
 Lớp: 4.....           Thời gian: 35 phút

I/ PHẦN LÝ THUYẾT ( 4 điểm)
Câu 1. Khu rừng nhiệt đới trong phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới có bao nhiêu tầng sinh thái? (0.5điểm) (Mức 1)
A.  1 B.  2        C.  3        D.  4
Câu 2. Bạn An định đánh quả bóng vào lỗ trong phần mềm trò chơi Golf bằng cách xác định đoạn thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ đích vì lí do nào dưới đây? (0.5điểm) (Mức 2)
 

A. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá mạnh  
B. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá nhẹ 
C. Xác định sai hướng đánh bóng 
D. Vướng vật cản  
Câu 3. Em hãy viết tác dụng của từng nút lênh căn lề vào các ô bên phải? (0.5điểm) (Mức 1)

Nút lệnh Tác dụng của nút lệnh (căn lề bên nào?)
 
 
 
 
Câu 4. Em hãy nối ô cỡ chữ , ô phông chữ sao cho đúng. (0.5điểm) (Mức 2)
                                                       


Câu 5. Em hãy tìm và khoanh tròn vào nút sao chép văn bản trongh thanh công cụ dưới đây của phần mềm Word . (0.5điểm) (Mức 1)
 
Câu 6. Bạn An đã gõ và trình bày câu: Quê hương em biết bao tươi đẹp. Vậy bạn An đã dùng nút lệnh nào sau đây để trình bày chữ? (0.5điểm) (Mức 2)
A.             B.           C.              D.   
Câu 7. Em hãy ghép các lệnh ở cột bên trái đúng với mô tả tác dụng của lệnh đó ở cột bên phải? (0.5điểm) (Mức 1)
Lệnh Mô tả tác dụng
(1) CS (a) Rùa tiến về phía trước 90 bước
(2) RT 90 (b) Hạ bút
(3) FD 90 (c) Rùa về vị trí xuất phát. Xóa toàn bộ sân chơi
(4) PD (d) Rùa lùi lại phía sau
(5) BK (e) Rùa quay phải 90 độ
Câu 8. Dòng lệnh nào sau đây là câu lệnh lặp được viết đúng để vẽ một hình vuông? (0.5điểm) (Mức 2)
A. Repeat 4[FD 100 RT 90]
B. Repeat 4[FD,100 RT 90]
C. Repeat 4(FD 100 RT 90)
D. Repeat 4[FD 100 RT 90].

II/ PHẦN THỰC HÀNH ( 6 điểm)
Câu 1. Em hãy dùng các lệnh đã học trong Logo 
để vẽ hình tam giác theo mẫu sau. Biết chiều dài 
của các cạnh đều bằng 100, các góc đều bằng 90 độ. 
 (2 điểm) (Mức 3).

Câu 2. Em hãy soạn thảo và định dạng văn bản đúng như mẫu dưới đây.(2đ)(Mức 4).
Chiều trên quê hương
       Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đẩy nhau trên cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa ngậm đông và hương sen. (Theo Đỗ Chu)

 
III. ĐÁP ÁN – MÔN TIN HỌC LỚP 3
Câu 1   C.  3
Câu 2. D. Vướng vật cản  
Câu 3. Em hãy viết tác dụng của từng nút lệnh căn lề vào các ô bên phải? (0.5điểm) (Mức 1)
Nút lệnh Tác dụng của nút lệnh (căn lề bên nào?)
  Lề bên trái
  Lề đều hai bên
  Lề bên phải
  Lề giữa
Câu 4. Em hãy nối ô cỡ chữ , ô phông chữ sao cho đúng. (0.5điểm) (Mức 2)
                                                       Câu 5. Em hãy tìm và khoanh tròn vào nút sao chép văn bản trong thanh công cụ dưới đây của phần mềm Word . (0.5điểm) (Mức 1)
 
Câu 6. Bạn An đã gõ và trình bày câu: Quê hương em biết bao tươi đẹp . Vậy bạn An đã dùng nút lệnh nào sau đây để trình bày chữ? (0.5điểm) (Mức 2)
D.      
Câu 7. Em hãy ghép các lệnh ở cột bên trái đúng với mô tả tác dụng của lệnh đó ở cột bên phải? (0.5điểm) (Mức 1)
Lệnh Mô tả tác dụng
(1) CS 1-c (a)Rùa tiến về phía trước 90 bước
(2) RT 90 2-e (b)Hạ bút
(3) FD 90 3-a ©Rùa về vị trí xuất phát. Xóa toàn bộ sân chơi
(4) PD 4-b (d)Rùa lùi lại phía sau
(5) BK 5-d (e)Rùa quay phải 90 độ
Câu 8. Dòng lệnh nào sau đây là câu lệnh lặp được viết đúng để vẽ một hình vuông? (0.5điểm) (Mức 2)
A. Repeat 4[FD 100 RT 90]
II/ PHẦN THỰC HÀNH ( 6 điểm)
Câu 1. Em hãy dùng các lệnh đã học trong Logo 
để vẽ hình tam giác theo mẫu sau. Biết chiều dài 
của các cạnh đều bằng 100, các góc đều bằng 90 độ. 
 (2 điểm) (Mức 3).
Repeat 3[FD 100 RT 120]

 
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI HUYỆN MĐRĂK 
GV THỰC HIỆN: NGỌC LY
I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – MÔN TIN HỌC LỚP 4
1. Ma trận số lượng câu hỏi và điểm
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1.Phần mềm học tập: Khám phá rừng nhiệt đới Số câu 1 1  
Số điểm    0.5     0.5 0.5%
2. Phần mềm học tập: Tập thể thao với trò chơi Golf Số câu 1 1  
Số điểm    0.5        0.5 0.5%
3. Soạn thảo văn bản: Căn lề; Cỡ chữ và phông chữ. Số câu 1 1 1 3  
Số điểm    0.5   0.5   4    5 50%
4.Soạn thảo văn bản: Sao chép văn bản; Trình bày chữ đậm, nghiêng Số câu 1 1 2
Số điểm 0.5    0.5     1  10%
5. Thế giới Logo của em: Bước đầu làm quen với Logo, Sử dụng câu lệnh lặp Số câu 1 1 1 3  
Số điểm 0.5    0.5     2    3.0  30%
Tổng Số câu 4 0 4 0 0 1 0 1 10  
Số điểm 2.0     -      2.0      -       -    2.0     -      4.0  10 100%
Tỷ lệ % 20% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 40% 100%  
Tỷ lệ theo mức 20% 20% 20% 40%  

2. Tương quan giữa lý thuyết và thực hành
Số câu Điểm Tỷ lệ
Lý thuyết (10’) 8 4 40%
Thực hành (25’) 2 6 60%