ĐỀ SỐ  24)

TRƯỜNG TH:…………….    KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II (2014 – 2015)

Lớp: 2...............        Môn: TOÁN Lớp 2

Họ và tên: ............................................        Thời gian:  40 phút ( không kể thời gian giao đề) 


Phần I:  1/ Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào (1đ).

   a/ Số liền sau của 891 là 890       

   c/ Các số 289, 305, 350, 355 đã xếp theo thứ tự tăng dần.

   b/ Số lớn nhất có ba chữ số là 999  

   d/ 900đồng – 200đồng = 700đồng


2/ Nối số với tổng thích hợp (1đ).

675 900 + 80 + 9        440 600 + 70 + 5

989 400 + 40 404 400 + 4


3/ Khoanh vào số lớn nhất (1đ). 542 ; 429 ; 529 ; 490 .


4/ Khoanh vào chữ trước kết quả đúng (1đ)

a/ ……..mm = 1m 1km = ………..m      A/ 100; B/ 10; C/ 1000

b/ 4 x 8 + 39 = ?  A/ 61; B/ 71; C/ 70


Phần II:  

1/ đặt tính rồi tính: (2đ)

90 – 32 59 + 35 425 + 343 789 – 255

       …………..     ……………..        ……………..         …………….

       …………..     ……………..        ……………..         …………….

       …………..     ……………..        ……………..         …………….


2/ Tìm x biết (1đ) a/ x - 27 = 63 b/ x : 4 = 5

        …………………..       ………..…………

          …………………..       ………..…………

                  …………………..       ………..…………


3/ Tính (1đ) 40 : 5 x 4 =  ……………….. 3 x 7 + 59 = ………………

              =   ………………..       = ………………

 

4/ Bể thứ nhất chứa 885l nước, bể thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 215l nước. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước? (1đ) Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................


5/ Tính chu vi hình tứ giác MNPQ có độ dài mỗi cành là 5dm (1đ)  

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................