ĐỀ SỐ  28)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Khối :2

Môn : Toán

Thời gian  : 40 phút

Ngày thi :

  I/ Trắc nhgiệm : (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

      Câu 1 :Kết quả của phép nhân  3 x 8  là :

               A . 21                   B . 24                   C . 32


      Câu 2 : Kết quả của phép chia  32 : 4  là :

               A . 9                     B . 7                     C . 8


      Câu3: Kết quả của phép tính  586 – 253  là :

               A . 323                 B . 333                 C . 339


      Câu 4 : Số lớn nhất trong các số  385 , 378 , 391 là :

               A .391                 B . 378                 C . 385


      Câu 5 : Trong các cách viết dưới đây , cách viết đúng là : 

               A . 1m = 10cm                      B . 1m = 100mm               C . 1m = 10dm


Câu 6 : Chu vi hình tứ giác ABCD là : 

                                                                    B        4cm

                                                                                                C                                                                                              

                                                       5cm                          

                                                                                             3cm


                                                            A             6cm             D       

          

               A . 17cm               B. 18cm                   C . 19cm

 II/Bài tập : (4 điểm)

      Câu 1 : Tìm x ( 2 điểm )

                  a/  x  x  3 =  27                                                      b/  x  : 5  =  4


      Câu 2 : Bài toán ( 2 điểm )

        Đội Một trồng được 350 cây , đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?