ĐỀ SỐ  23)Họ tên:........................................................

Lớp:.....Trường:........................................... KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

Năm học:2014-2015

MÔN :TOÁN

Thời gian :40phút (không kể thời gian giao đề)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bài 1:Tính nhẩm(2đ)

                2 x 6 = …              3 x 6  =…   27 : 3 =…           20 : 4 =…

               15 : 3 = …              24 : 4 =…           4 x 7 =…            5 x 5 =…

  

Bài 2:Đặt tính rồi tính(2đ)

356+212               857-443              96-48                 59+27

                  ……….               …….…              ..……               ..…….

                 ……….               ……….              ..……               ………

                  ……….              ……….              ..……               ...……

  

Bài 3:Tính(2đ)

               5 x 4 +15=............................         30 : 5 : 3 =...........................

               7 giờ + 8 giờ=.......................         24km : 4=...........................

 

 Bài 3: Tìm x (1đ)

                  X x 5 =35                                            x + 15 =  74

            … .……………………                       ………………. …………

            …..…………………..                        …………………………..

            ………………….. …                         …………………………..

 

Bài 4: Có 24 bút chì màu ,chia đều cho 3 nhóm .Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?(2điểm)

                                                    Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


Bài 6: Tìm một số biết khi lấy số đó nhân với 5 thì bằng 18 cộng 2.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................