ĐỀ SỐ  26)


Họ và tên :................................................


Lớp:.........Trường..................................... KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

              Năm học: 2014 -2015

              MÔN: TOÁN LỚP 2


Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

         5 x 9 =...........         28 :  4 =...........     3 x 7 =...............     400  + 500 =.............

         3 x 8 =...........         35 :  5 =...........    32 : 4 =...............     800   - 200 =..............


Bài 2:(2đ)

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2m = ......dm     ;     1m =.........cm     ; 1km = ..........m  ;      8cm =........mm

b) Xếp các số sau : 348 , 843 , 328 , 238, 838 theo thứ tự từ bé đến lớn:

................................................................................................................................


Bài 3:  Đặt tính rồi tính (2đ)

               47 + 39   ;           975 -  352     ;           82 – 35   ;                243  + 526 

            ..................           ....................            ...................               ...................

            ..................           ....................            ...................               ...................

            ..................           ....................            ...................               ...................

            ..................           ....................            ...................               ...................


Bài 4: Điền dấu >,<, = (1đ)

              492.......429        ;     376.........673       ;   4 x 7......32    ;      654......600 + 54


Bài 5:  (2đ) Hoa cân nặng 32kg, Mỹ cân nặng hơn Hoa 9kg. Hỏi Mỹ cân nặng bao

                   nhiêu ki-lô-gam?

                                                             Bài giải

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 6: Tính độ dài đường gấp khúcABCDE, biết mỗi đoạn thẳng trong đường gấp khúc đều dài bằng nhau và bằng 5cm.

                                                           Bài giải

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................