ĐỀ SỐ 8: TRƯỜNG THCS CÙ CHÍNH LAN Bài 1 (2 điểm) Điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau : 9 8 7 8 5 8 6 8 5 8 8 7 3 7 7 7 7 6 7 6 3 6 6 10 7 9 7 4 8 5 10 9 8 6 9 6 6 10 7 8 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? b) Lập bảng tần số c) Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu Bài 2 (2 điểm) a) Thu gọn đơn thức: 3 3 2 2 1 6x y z x z 2         b) Thu gọn đa thức: ( - ) + - 2 – ( - - ) +2 (6 + 2x) c) Thu gọn và tính giá trị biểu thức A tại x 1   và 1 y 2   5 2 2 A x y 5xy 4 x y 5xy 6 y 2        Bài 3 (1,5 điểm) Cho đa thức : P(x) = – + – 2 – 4x Q(x) = – – + 6 + 2x Tính a) H(x) =A(x) + B(x) b) K(x) = A(x) – B(x) Bài 4 (1điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau : 8 a) M(x) 3x 5   4 1 b) N(x) x 2 x 7 3             Bài 5 (0,5 điểm).Biết giá tiền 1kg nhãn đắt gấp đôi giá tiền 1kg ổi. Tính xem số tiền để mua 10 thùng nhãn sẽ mua được bao nhiêu thùng ổi biết rằng mỗi thùng nhãn có 14kg và mỗi thùng ổi có 10kg. Bài 6 (3 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 6 cm; BC = 8 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AC. b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao cho BM = BA. Chứng minh ACMcân. c) Vẽ tia phân giác AH (H BC).Kẻ HK  AC tại K. Chứng minh HB = HK