ĐỀ SỐ 15: TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA Bài 1: (2đ) Thời gian làm bài tập ( tính bằng phút) của các bạn học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: 6 8 9 8 11 12 7 8 6 7 10 12 9 12 10 9 7 9 9 7 9 6 8 10 9 8 10 9 11 8 9 6 8 9 a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng, và tìm mốt của dấu hiệu. 13 Bài 2: (1,5đ) Thu gọn, tính giá trị biểu thức: a) Thu gọn đơn thức A = x 3y 2 4 5 xy3 (–5xy) b) Cho B = –3xy2 + x2y 5 – x 2y + xy2 – x 2y 5 + 4x2y Thu gọn đa thức B rồi tính giá trị của B tại x = - 1; y = 2 Bài 3: (1,0đ) Cho các đa thức sau: f(x) = –2x5 + x4 – 5x3 + 4x2 – 2x + 1 g(x) = 2x3 + 2x5 – x 2 + 6x – 2 a) Tính f(x) + g(x) b) Tính f(x) – g(x) Bài 4:(1,5đ) Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) 3x - 8 b) –2x2 + x